Cài đặt

Tại đây bạn có thể tùy chọn những tính năng phù hợp với nhu cầu quản lý, hiện hoặc ẩn đi những tính năng không cần thiết trong quá trình sử dụng

Bao gồm các cài đặt:

Last updated