Logic gắn cửa hàng trên website

Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ website của Nhanh.vn hoặc API do Nhanh.vn cung cấp

TH1: Doanh nghiệp có 1 cửa hàng, kho:

Đơn hàng tạo trên website sẽ mặc định chọn cửa hàng này

TH2: Doanh nghiệp có nhiều cửa hàng, kho:

Nếu Doanh nghiệp không cài đặt cấu hình kho gắn đơn hàng trên Website, đơn hàng được đặt hàng trên Website sẽ không được gắn với kho nào. Khi xử lý đơn hàng, Doanh nghiệp cần thao tác Sửa đơn hàng để chọn kho xử lý đơn hàng.

Để cài đặt gắn cửa hàng vào đơn hàng đặt trên website, bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập cài đặt cấu hình Website

Truy cập module Website - chọn Cài đặt.

Bước 2: Cấu hình kho gắn đơn hàng

Tại tab Cấu hình chung - Kho đặt hàng: Chọn kho bạn muốn khi có phát sinh đơn hàng thì sẽ trực tiếp đổ đơn về kho đó.

Đơn hàng được đặt trên website sẽ được mặc định gắn với kho hàng đã chọn.

Bước 3: Lưu cấu hình

Bấm Lưu để lưu lại cấu hình đã thay đổi.

Last updated