Trỏ tên miền từ Nhân Hòa

Truy cập trang quản trị tên miền của Nhân Hòa và nhập thông tin tài khoản: https://zonedns.vn/

Trỏ tên miền chính:

Ví dụ: captot.vn

Thêm mới 2 bản ghi sau:

Tên record:@

Loại record:

A

Giá trị record:

104.155.234.35

Tên record:wwww

Loại record:

CNAME

Giá trị record:

captot.vn

2. Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là captot.vn, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.captot.vn thì: Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

Tên record:sanphama

Loại record:

CNAME

Giá trị record:

captot.vn

Last updated