Đơn hàng

Giao diện cài đặt đơn hàng

Chi tiết từng cài đặt

Số ngày tạm giữ

 • Ví dụ: khi có cài đặt số ngày tạm giữ đơn là 14 ngày, thì hệ thống chỉ tính tạm giữ các đơn trong 14 ngày, kể từ ngày tạo đơn, sau 14 ngày đó đơn hàng sẽ từ tạm giữ cộng lại vào kho hàng.
 • Cài đặt tối đa 200 ngày.

Số ngày đang chuyển

 • Ví dụ : khi có cài đặt số ngày đang chuyển là 180 ngày, thì hệ thống chỉ tính đang chuyển các đơn trong 180 ngày, kể từ ngày tạo đơn, sau 180 ngày đó đơn hàng sẽ từ đang chuyển cộng lại vào kho hàng.
 • Cài đặt tối đa 7300.
 • Chú ý :
  • Các hãng vận chuyển chỉ hỗ trợ khiếu nại tối đa trong vòng 6 tháng, không nên cài đặt lại chỉ số này nếu bạn không quan tâm tới các đơn đã quá lâu.
  • Khi cài đặt số ngày càng to, hệ thống sẽ phải tính toán, xử lý cập nhật số lượng đang chuyển chậm hơn.

Số ngày sửa đơn

 • Bạn có thể cài đặt số ngày cho phép nhân viên có thể sửa đơn trong khoảng thời gian đó kể từ ngày tạo.
 • Ví dụ : cài đặt cho phép sửa đơn trong vòng 300 ngày, sau 300 ngày đó kể từ ngày tạo, nhân viên sẽ không được sửa đơn nữa.

Thống kê trạng thái mua hàng từ khách hàng

 • Mặc định hệ thống sẽ thống kê tỷ lệ mua hàng thành công, chuyển hoàn của khách từ tất cả các doanh nghiệp trên hệ thống của Nhanh, giúp bạn biết được 1 khách hàng có thể đã mua nhiều đơn hay hoàn hàng nhiều hơn.
 • Nếu bật cài đặt này lên sẽ chỉ tính tỷ lệ mua hàng của khách từ doanh nghiệp của bạn

Chặn đặt hàng theo số có thể bán

 • Khi bật cài đặt này lên sẽ không cho phép đặt đơn hàng khi số CÓ THỂ BÁN (CTB) của một sản phẩm trong đơn hàng không còn.

Cập nhật đơn hàng thành công về trước ngày hiện tại

 • Bật cài đặt này lên, bạn sẽ có thể chọn ngày thành công cho đơn hàng trước thời điểm hiện tại.

Phải nhập nguồn đơn hàng khi thêm đơn hàng

 • Bạn sẽ phải bắt buộc nhập nguồn đơn hàng khi lên đơn thì mới lưu được đơn hàng.

Hiện số lượng "Chờ nhập" khi xem tồn ở màn hình thêm đơn hàng

 • Cho phép hiển thị số lượng "Chờ nhập" khi nhấn chữ Xem tồn khi tạo đơn hàng, trong trường hợp Tồn CTB=0 và bạn muốn xem sản phẩm đó có hàng sắp nhập về hay không.

Yêu cầu nhập thông tin khách hàng

 • Có thể cài đặt bắt buộc phải nhập một trong số những trường thông tin của khách hàng.

Tắt tự động nhận diện Thành phố, quận quyện, phường xã

 • Mặc định không bật cài đặt này lên, thì khi paste địa chỉ vào ô địa chỉ khi tạo đơn hệ thống sẽ tự động điền các trường thành phố, quận huyện, phường xã (không phải chọn thủ công nữa).
 • Khi bật cài đặt này lên, sẽ không tự động điền các trường trên.

Trạng thái đơn hàng khi tạo đơn hàng trả lại

 • Đối với đơn trả hàng bạn có thể chọn cài đặt mặc định trạng thái của đơn.
Copy link
On this page
Giao diện cài đặt đơn hàng
Chi tiết từng cài đặt
Số ngày tạm giữ
Số ngày đang chuyển
Số ngày sửa đơn
Thống kê trạng thái mua hàng từ khách hàng
Chặn đặt hàng theo số có thể bán
Cập nhật đơn hàng thành công về trước ngày hiện tại
Phải nhập nguồn đơn hàng khi thêm đơn hàng
Hiện số lượng "Chờ nhập" khi xem tồn ở màn hình thêm đơn hàng
Yêu cầu nhập thông tin khách hàng
Tắt tự động nhận diện Thành phố, quận quyện, phường xã
Trạng thái đơn hàng khi tạo đơn hàng trả lại