Danh mục vị trí

Danh mục vị trí là tính năng giúp bạn tạo các vị trí sản phẩm trên phần mềm Nhanh.

Trước khi khai báo các vị trí trên phần mềm, bạn cần tiến hành phân khu, sắp xếp hàng hóa trong kho.

 • Xác định, đặt tên từng phân khu theo Tầng (của tòa nhà, trong trường hợp kho của bạn có nhiều tầng), Khu, Kệ, Tầng (của kệ), Ô.

 • Hàng hóa cùng loại để cùng 1 khu.

Quản lý danh mục vị trí

Để quản lý danh mục vị trí sản phẩm, bạn truy cập module Kho hàng - chọn Vị trí sản phẩm trong kho - chọn Danh mục vị trí.

Bạn chọn cửa hàng cần quản lý danh mục vị trí và bấm Lọc để xem chi tiết danh mục tất cả vị trí của kho/cửa hàng đó.

Danh mục và danh sách vị trí

Danh mục vị trí sẽ hiển thị tương tự như sau:

 1. Danh mục vị trí (Bên trái): Hiển thị danh mục vị trí theo thứ tự Danh mục cấp 1 - Danh mục cấp 2 - Danh mục cấp 3 - Danh mục cấp 4. Chỉ những dòng có hiển thị Số vị trí mới có vị trí cụ thể.

 • Mã: Mã danh mục vị trí.

 • Tên: Tên danh mục vị trí, tương đương với danh mục hiển thị cuối cùng trong trường thông tin.

 • Số vị trí: Số vị trí (tương ứng với ô tài liệu) trong danh mục vị trí.

 1. Danh sách vị trí (Bên phải): Hiển thị chi tiết các vị trí (tương ứng với ô tài liệu) nằm trong danh mục vị trí.

 • Mã vạch: Mã vạch của vị trí đó. Bạn có thể in mã vạch và dán vào vị trí tương ứng để thuận tiện cho việc tìm kiếm, lấy hàng hoặc xếp hàng vào kho.

 • Tên, Mã: Tên, Mã vị trí.

 • Số SP: Số sản phẩm đang được xếp ở vị trí đó.

 • SL SP có thể chứa: Số lượng sản phẩm tối đa có thể chứa tại vị trí.

Thao tác với vị trí

Thêm mới

Phần mềm hỗ trợ bạn thêm mới danh mục vị trí bằng 2 cách:

 • Thêm danh mục: Thêm từng danh mục vị trí. Cách làm này sẽ giúp bạn thêm lần lượt từng danh mục và đặt tên, mã danh mục, tên, mã, mã vạch vị trí và số lượng sản phẩm tối đa có thể chứa tại vị trí đó theo quy định riêng của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc làm thủ công từng danh mục sẽ mất nhiều thời gian.

 • Thêm nhanh vị trí: Cách làm này sẽ giúp bạn tạo danh nhiều danh mục vị trí cùng lúc, giúp tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên những thông tin về mã, mã vạch danh mục vị trí và vị trí sẽ không được đặt theo quy định riêng của doanh nghiệp và bạn cũng không thể cài đặt số lượng sản phẩm tối đa có thể chứa tại vị trí. Muốn cài đặt hạn mức này, bạn cần tạo vị trí trước sau đó sửa vị trí để bổ sung thông tin.

Thao tác

Thao tác chung

Hệ thống hỗ trợ bạn xuất excel mã vạch toàn bộ vị trí tại cửa hàng/kho đang xem hoặc in mã vạch tất cả các vị trí trong kho của cửa hàng/kho đó. Mã vạch vị trí có danh như sau:

Thao tác với danh mục vị trí

 • Sửa: Sửa thông tin danh mục vị trí. Bạn có thể sửa Danh mục cha, tên, mã của danh mục vị trí đó.

 • Thêm vị trí: Thêm mới vị trí trong kho bằng cách thêm từng vị trí.

 • In mã vạch: In mã vạch toàn bộ vị trí thuộc danh mục đó.

 • Xóa: Xóa danh mục.Bạn không thể xóa vị trí nếu đang có sản phẩm xếp tại vị trí thuộc danh mục đó.

Thao tác với từng vị trí

 • Sửa: Sửa thông tin vị trí: Bạn có thể sửa những thông tin như tên, mã, mã vạch vị trí hoặc số lượng sản phẩm tối đa có thể chứa tại vị trí đó.

 • In mã vạch: In mã vạch của vị trí đó.

 • Xóa: Xóa vị trí. Bạn không thể xóa vị trí nếu đang có sản phẩm xếp tại vị trí đó.

Quy trình xây dựng vị trí sản phẩm trong kho

Có 2 cách thêm danh mục vị trí sản phẩm:

Cách 1: Thêm từng danh mục vị trí

Ví dụ bạn cần quản lý một kho hàng với 4 dãy đựng hàng, mỗi dãy có 4 tầng, mỗi tầng có 4 vị trí. Quy trình nhập sẽ như sau:

Bước 1: Thêm dãy

Bạn bấm Thêm mới - chọn Thêm danh mục.

Ở màn hình tiếp theo nhập tên các dãy như hình sau đó bấm Lưu.

Bước 2: Thêm tầng vào dãy

Tiếp tục bấm Thêm mới - chọn Thêm Danh mục. Tại trường Danh mục cha, bạn chọn 1 dãy đã nhập trước đó sau đó nhập tên các tầng như hình, sau đó bấm Lưu.

Bước 3: Thêm vị trí vào tầng

Bạn điền các thông tin sau đó bấm Lưu.

 • Mã vạch vị trí được tổ hợp tự động [mã danh mục 1] [dấu nối] [mã danh mục 2]... [dấu nối] [mã vị trí]

Cách 2: Thêm nhanh danh mục vị trí

Bước 1: Thêm nhanh vị trí

Bạn bấm Thêm mới - chọn Thêm nhanh vị trí.

Bước 2: Tạo vị trí

Màn hình thêm nhanh vị trí như sau:

 • Bắt buộc điền danh mục cấp 1 và các vị trí, có thể bỏ qua danh mục cấp 2, 3, 4.

 • Hỗ trợ việc tạo theo dạng số tăng liên tiếp trong dấu [ ]. VD: Tầng [1-3] => tạo 3 danh mục tương ứng : Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3.

 • Hỗ trợ việc tạo những danh mục khác nhau sau dấu ,. VD: Kệ 1, Kệ 2 => tạo 2 danh mục là Kệ 1, Kệ 2.

 • Danh mục cấp 1 không hỗ trợ dạng tăng liên tiếp.

 • Chỉ hỗ trợ tạo nhanh trong khoảng từ 1 -> 200 danh mục vị trí.

 • Dòng nào không có dữ liệu thì cần xóa đi trước khi lưu.

 • Bạn bấm Lưu để hoàn thành. Sau khi xây dựng bị trí sản phẩm trong kho, phần Danh mục vị trí sẽ hiển thị như sau:

Bước 3: In mã vạch vị trí

Bạn có thể in mã vạch vị trí và dán vào ô tương ứng để thuận tiện cho các thao tác tìm kiếm, nhặt hàng, xếp hàng vào kho.

Tại Danh mục vị trí, bạn bấm Thao tác - chọn In mã vạch tất cả vị trí.

Sau khi đã hoàn thành việc xây dựng, khai báo vị trí kho, bạn có thể tiếp tục thao tác lấy hàng khỏi vị trí hoặc xếp hàng vào vị trí trong kho để quản lý chính xác từng giao dịch nhập, xuất hàng.

Câu hỏi thường gặp

1. Danh mục vị trí sản phẩm trong kho không có import excel để thêm vị trí?

 • Không có mục import, khi thêm danh mục vị trí trừ danh mục cấp 1 sẽ hỗ trợ dạng tăng liên tiếp. Còn vị trí trong các danh mục sẽ phải tự thêm thủ công.

Last updated