Trỏ tên miền từ GoDaddy

Trước tiên, bạn truy cập trang quản trị tên miền của GoDaddy và ấn vào nút Sign In để đăng nhập. Hoặc bạn có thể truy cập vào đây.

Trong phần Domain Manager (Quản lý tên miền), click vào tên miền bạn đang muốn trỏ. Kéo xuống phần Additional Setting (Thiết lập bổ sung) và chọn Manage DNS:

Trỏ tên miền chính:

Ví dụ: captot.vn

Thêm mới 2 bản ghi sau:

  • Host record: @

  • Type (Loại): A

  • Points to: 104.155.234.35

  • Host record: www

  • Type (Loại): CNAME

  • Points to: nhập tên miền của bạn (không www phía trước), VD: captot.vn | yody.vn

TypeHostPoints to

CNAME

www

captot.vn

A

@

104.155.234.35

Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là captot.vn, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.captot.vn. Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

  • Host record: sanphama

  • Type (Loại): CNAME

  • Points to: captot.vn

HostLoạiGiá trị

sanphama

CNAME

captot.vn

Last updated