Trạng thái sản phẩm, phiếu bảo hành

Khi thêm mới hành động tiếp nhận bảo hành, sửa chữa sản phẩm, bạn có thể cần nhận biết được trạng thái sản phẩm tại thời điểm tiếp nhận ra sao, trạng thái phiếu bảo hành còn hay không, còn thời hạn hay đã hết hạn.

Điều này là không bắt buộc khai báo khi thêm phiếu tiếp nhận Bảo hành, sửa chữa, tuy nhiên sẽ là một dữ kiện quan trọng để đưa ra hướng đánh giá, xử lý cho sản phẩm, cũng như báo giá dịch vụ sửa chữa cho khách hàng.

Để thêm được các trạng thái cho sản phẩm và trạng thái cho phiếu bảo hành, bạn truy cập vào Bảo hành -> Trạng thái sản phẩm, phiếu bảo hành -> Thêm mới hoặc truy cập tại đây

Ở màn hình tiếp theo, bạn điền và chọn đầy đủ các mục có dấu sao, sao đó lưu lại.

Sau khi thêm mới Trạng thái sản phẩm, trạng thái phiếu bảo hành, khi anh/chị thêm mới hành động tiếp nhận, chúng ta có thể chọn được trạng thái đã thêm mới ở bước trên.

Last updated