Lô sản phẩm

 • Trang danh sách lô sản phẩm giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ các lô sản phẩm đã tạo

Các cột - ý nghĩa trên trang lô sản phẩm

 • Lưu ý về màu sắc cột giá nhập của lô sản phẩm:

  • Màu đen: Giá nhập riêng của từng lô sản phẩm

  • Màu đỏ: Giá nhập riêng của từng sản phẩm (Lô không có giá nhập)

Tên cộtÝ nghĩa

ID

ID lô sản phẩm (ID không thể chỉnh sửa, ID tự sinh ra trên hệ thống của Nhanh.vn)

Số lô

Tên hoặc Mã của lô sản phẩm tùy theo các doanh nghiệp đặt tên, số lô giúp kiểm tra - tìm kiếm các lô dễ dàng hơn.

Sản phẩm

Tên sản phẩm đang thuộc lô sản phẩm tương ứng.

Trạng thái

Trạng thái hiện tại của lô sản phẩm (Tích xanh: hiện, ngang đỏ: ẩn)

Giá nhập

Giá nhập sản phẩm theo từng lô.

Ngày sản xuất

Ngày sản xuất của sản phẩm theo lô tương ứng.

Ngày hết hạn

Ngày hết hạn của sản phẩm theo lô tương ứng.

Tồn kho

Tên kho hàng - Số lượng tồn kho còn lại của sản phẩm theo lô tương ứng (ấn vào số lượng tồn kho sẽ hiển thị danh sách các phiếu XNK tương ứng của sản phẩm theo lô

Cài đặt

Sửa - Xóa lô sản phẩm

Bộ lọc lô sản phẩm

 • ID: Lọc theo ID lô sản phẩm

 • Chọn trạng thái: Lọc theo trạng thái của lô sản phẩm (Ẩn hoặc Hiện)

 • Tên lô hàng: Lọc theo số lô sản phẩm (1 lô sản phẩm có thể chứa nhiều sản phẩm khác nhau)

 • Sản phẩm: Lọc theo tên hoặc mã sản phẩm (1 sản phẩm có thể nằm ở nhiều lô khác nhau)

 • Tạo từ ngày - đến ngày: Khoảng ngày tạo lô sản phẩm.

 • Hết hạn từ - đến ngày: Khoảng ngày hết hạn của lô sản phẩm.

Tạo lô sản phẩm

Doanh nghiệp có thể tạo lô sản phẩm tại menu Sản phẩm / Lô sản phẩm. Có 2 cách là tạo mới từng lô hoặc import lô sản phẩm bằng file Excel

 • Cách 1: Tạo mới từng lô trực tiếp trên phần mềm Vào module sản phẩm / Lô sản phẩm / Thêm mới / Thêm lô sản phẩm, hoặc truy cập tại đây:

 • Nhập các trường thông tin và nhấn Lưu

Bạn cũng có thể tạo nhanh lô sản phẩm khi nhập nhà cung cấp, nếu sản phẩm là loại sản phẩm theo lô

 • Cách 2: Import thêm lô sản phẩm từ excel

  • Bước 1: Truy cập vào module sản phẩm / Lô sản phẩm / Thêm mới / Import lô sản phẩm từ file excel, hoặc truy cập tại đây

  • Bước 2: Tải file mẫu và khai báo các thông tin về lô sản phẩm, sau đó lưu file lại.

 • Bước 3: Chọn file và upload lên phần mềm, theo dõi tiến độ import đến khi hoàn thành 100%

Tồn kho sản phẩm theo lô

 • Khi vào chi tiết sản phẩm, bạn có thể xem sản sản phẩm đó đang thuộc những lô hàng nào và số lượng sản phẩm từng lô là bao nhiêu

 • Trong danh sách sản phẩm xuất nhập kho có thêm cột Lô hàng để bạn biết sản phẩm xuất/nhập thuộc lô hàng nào.

Last updated