Links

Giám đốc

Giám đốc (hay chủ cửa hàng/chủ doanh nghiệp bán lẻ) là người có quyền cao nhất. Tài khoản quyền "Giám đốc" cũng là nhóm quyền có đầy đủ tất cả các tính năng, xem được tất cả các báo cáo trên phần mềm Nhanh.
Các nghiệp vụ trên phần mềm Nhanh mà chủ cửa hàng cần quan tâm là:
Chủ cửa hàng cần quan tâm những gì trên phần mềm Nhanh?

1. Xem toàn bộ Module Báo cáo để hiểu số và tối ưu số