Vị trí sản phẩm

Danh sách vị trí sản phẩm trong kho là tổng hợp tất cả các sản phẩm và vị trí của nó ở trong kho hàng của bạn.

Để quản lý danh sách vị trí sản phẩm, bạn truy cập module Kho hàng - chọn Vị trí sản phẩm - chọn Vị trí sản phẩm.

Màn hình quản lý vị trí sản phẩm như sau:

Bộ lọc

 1. Doanh nghiệp: Lọc sản phẩm và vị trí của sản phẩm đó theo doanh nghiệp trong trường hợp tài khoản của bạn đang quản lý nhiều doanh nghiệp cùng lúc.

 2. Cửa hàng: Lọc sản phẩm và vị trí của sản phẩm trong cửa hàng/kho đó.

 3. Vị trí: Lọc sản phẩm có tại vị trí.

 4. Sản phẩm: Lọc tất cả vị trí của sản phẩm.

 5. Nhà cung cấp: Lọc vị trí sản phẩm theo nhà cung cấp sản phẩm.

Thao tác

Thêm mới

Hệ thống hỗ trợ bạn thêm mới các giao dịch Xếp sản phẩm vào vị tríLấy sản phẩm khỏi vị trí. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

Thao tác

Hệ thống hỗ trợ bạn xuất excel vị trí sản phẩm trong kho. Bạn có thể chọn xuất dữ liệu trang hiện tại hoặc tất cả các trang.

Danh sách vị trí sản phẩm

 1. ID: ID vị trí sản phẩm trong kho.

 2. Mã sản phẩm, Mã vạch, Tên sản phẩm: Thông tin sản phẩm.

 3. SL tồn tại vị trí: Số lượng tại vị trí trên phần mềm. Số lượng này khác biệt hoàn toàn với số lượng các trạng thái tồn kho của sản phẩm.

 4. SL tồn thực: Số lượng thực của sản phẩm trạng thái Tồn trong kho (của tất cả cửa hàng hoặc của cửa hàng bạn đang lọc).

 5. Mã vị trí: Mã vị trí của sản phẩm.

 6. Vị trí: Thông tin chi tiết vị trí sản phẩm.

Những lưu ý khi quản lý vị trí sản phẩm

Việc lấy sản phẩm khỏi vị trí và xếp sản phẩm vào vị trí tách biệt hoàn toàn với các thao tác xuất nhập sản phẩm thông qua xuất nhập nhà cung cấp, bán lẻ, bán buôn, giao hàng...

Khi kiểm tra vị trí sản phẩm thấy số lượng tại vị trí có chênh lệch so với số lượng thực của sản phẩm, bạn cần check lại với thủ kho về việc xuất, nhập hàng hóa ra vào kho.

Last updated