Kho

Nhiệm vụ chính của bộ phận Kho là quản lý kho hàng, giám sát việc xuất/nhập hàng hóa, đảm bảo tồn kho luôn ở mức "an toàn".

Một số nghiệp vụ liên quan đến bộ phận Kho hàng:

Quản lý kho

Công việc trên phần mềm:

Tạo phiếu xuất, nhập, chuyển kho

Tạo phiếu xuất nhập kho

Tạo phiếu chuyển kho

Quản lý kho hàng hóa: quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn) kho

Những công việc khác ngoài phần mềm:

Quản lý đóng hàng: đảm bảo năng suất đóng hàng

Chỉ đạo, giám sát việc xử lý các vấn đề phát sinh tại kho (hàng lỗi, huỷ, hàng trả lại…)

Cuối ngày, check lại các phiếu có bị trùng/thiếu chứng từ, tổng nhập, tổng xuất, tồn, lưu số liệu => Bù trừ kiểm kho

Bố trí kiểm kho định kỳ và đột xuất (hàng tháng)

Quản lý kho hàng hóa: quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn) kho

Nhân viên kho - nhặt hàng

Công việc trên phần mềm:

Những công việc khác bên ngoài phần mềm:

Nhận hàng hóa sau khi đủ mã vạch, tag, thẻ bài, số lượng

Sắp xếp hàng hóa và thêm vị trí vào phần mềm

Nhặt hàng xuất theo biên bản bàn giao

Sắp xếp chia lại hàng hoàn

Cuối ngày check lại đủ chứng từ hàng hóa ra vào kho

Nhân viên đóng gói

Nhận mã vạch và hàng dán mã

Đóng đơn và kiểm tra đơn

Tích đơn ( đơn đi và đơn hoàn )

Nhận và đếm hàng hoàn , gấp gói lại hàng hoàn

Đơn đóng xót của ngày

Nhân viên thủ kho

Nhận hàng hóa thành phẩm

Nhập kho

Xuất chuyển kho

Nhận và nhập lại hàng hoàn lẻ

Sắp xếp hàng hóa trong kho, trên phần mềm

Quản lý số sách, chứng từ XNK

Kiểm kho đột xuất và định kỳ theo yêu cầu của TBP hàng tháng

Báo cáo tuần Bộ phận Kho

Tồn hiện tại từng kho

Số đơn đóng

Số Sản phẩm chưa nhập hàng ở KCS + hoàn về

Chỉ số tồn kho: Hàng có sẵn + Tồn xấu ( Phân loại tồn kho theo loại hàng và theo kho)

SL sai lệch kho dựa vào biên bản kiểm kho ( Báo cáo theo tháng)

Last updated