Marketing

Bạn có thể gửi tin nhắn cho khách hàng ngoài khoảng thời gian cho phép (24h) thông qua tin nhắn marketing của chatbot Bạn có thể tạo nhiều yêu cầu gửi tin nhắn marketing và phân loại theo từng nhóm khách hàng như: đăng ký thành viên, nhận tin khi có sản phẩm mới, khuyến mãi mới, chính sách mới,... Để có thể gửi tin nhắn marketing, đầu tiên bạn cần tạo nhóm khách hàng, sau đó gửi yêu cầu nhận tin marketing cho khách hàng thông qua chatbot hoặc gửi thủ công trong tin nhắn với khách hàng trên Chat.nhanh.vn. Các khách hàng đồng ý nhận tin nhắn marketing sẽ được thêm vào nhóm đã tạo để gửi tin hàng loạt về sau

Bước 1: Tạo nhóm khách hàng

  • Truy cập mục Chatbot – Marketing – bấm nút Thêm nhóm khách hàng

  • Điền tên chiến dịch và bấm Lưu: trạng thái của nhóm khách hàng là hoạt động thì mới có thể gửi tin nhắn marketing

Bước 2: tạo tin nhắn yêu cầu nhận tin marketing

  • Truy cập mục Chatbot – Kịch bản để tạo kịch bản gửi tin. Cấu trúc tin nhắn marketing như sau:

  • Tin nhắn hiển thị với khách hàng như sau:

Bước 3: gửi tin nhắn hàng loạt cho các khách hàng đã đăng kí

Truy cập mục Chatbot – Marketing. Tại đây bạn có thể xem nhóm khách hàng của bạn đã có được bao nhiêu người đồng ý đăng kí, bạn có thể bắt đầu gửi tin nhắn marketing hàng loạt cho các khách hàng đã đăng kí tại chiến dịch của mình

Lưu ý: Theo chính sách của facebook, mỗi 24h chỉ được gửi 1 tin nhắn đến các thành viên đăng ký, hệ thống sẽ lấy tin nhắn đầu tiên của kịch bản để gửi. Bạn không nên làm dụng spam, tránh trường hợp khách hàng báo cáo và huỷ đăng ký

Last updated