Lịch sử XNK

Lịch sử sửa xóa XNK

Nhanh.vn cho phép bạn xem lại tất cả các phiếu xuất nhập kho và các sản phẩm xuất nhập kho đã bị xóa, trong quá trình bạn thao tác trên hệ thống.

 • Khi chủ doanh nghiệp xem báo cáo thấy không chính xác, có thể vào Lịch sử sửa xóa XNK để kiểm tra xem ai đã xóa phiếu/sản phẩm XNK nào, gây ra sai lệch trong báo cáo như vậy.

 • Hoặc nhân viên có tình trạng gian lận trong bán hàng và một số trường hợp gian lận khác liên quan đến sửa xóa phiếu XNK.

Để xem Danh sách phiếu XNK bị xóa, bạn truy cập module Kho hàng - chọn Lịch sử XNK, hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

Màn hình quản lý danh sách sửa xóa XNK gồm 2 tab:

Tab Log sửa xóa phiếu XNK

Bộ lọc

 1. Cửa hàng: Lọc phiếu XNK bị sửa/xóa theo cửa hàng

 2. ID phiếu XNK: Lọc phiếu XNK bị sửa/xóa theo ID phiếu

 3. Kiểu log: Lọc phiếu XNK bị sửa/xóa theo kiểu log

 • Sửa hóa đơn XNK: Log các phiếu XNK bị sửa thông tin

 • Xóa hóa đơn XNK: Log các phiếu XNK bị xóa

 • Tạo phiếu XNK

 • Khôi phục phiếu XNK

 • Gộp phiếu: Khi đổi trạng thái đơn hàng từ Thành công

 1. Loại: Loại phiếu XNK xuất hoặc nhập.

 2. Kiểu: Các kiểu XNK

 3. Ngày tạo từ - đến: Lọc log lịch sử sửa/xóa theo ngày sửa/xóa phiếu XNK.

 4. XNK từ ngày - đến: Lọc log lịch sử sửa/xóa phiếu XNK theo ngày XNK.

 5. Người sửa/xóa: Lọc log lịch sử sửa/xóa theo người sửa/xóa.

 6. Khách hàng: Lọc phiếu XNK bị sửa/xóa theo khách hàng

Danh sách log sửa xóa phiếu XNK

 1. ID hóa đơn: Số định danh của hóa đơn, sắp xếp theo thứ tự của toàn hệ thống Nhanh.vn

 2. Step: Hành động thao tác với phiếu XNK

 • Sửa hóa đơn XNK

 • Xóa hóa đơn XNK

 • Gộp phiếu

 1. Kiểu log: Loại phiếu XNK

 • Xuất: Phiếu xuất kho

 • Nhập: Phiếu nhập kho

 • Unknown: Kiểu log khi gộp đơn hàng, sửa phiếu liên quan đến NCC,....

 1. Loại hóa đơn: Các kiểu phiếu XNK

 2. Người thao tác: Người thao tác sửa/xóa phiếu XNK

 3. Thời gian tạo: Ngày giờ thực hiện thao tác

Ví dụ: Khi doanh nghiệp thao tác sửa chiết khấu của sản phẩm trong hóa đơn bán lẻ, log sửa sẽ được ghi lại như sau:

 • [discount]: Giá trị chiết khấu

 • [moneyTransfer]: Số tiền khách đưa

 • [transferAccountId]: Số ID tài khoản kế toán nhận thanh toán

 • [cash]: Tổng thu khách hàng

Ví dụ: Khi doanh nghiệp xóa hóa đơn xuất kho giao hàng của đơn hàng, log sửa sẽ được ghi lại như sau:

Câu hỏi thường gặp

1. Các đơn hàng, phiếu XNK đã xoá có cách nào lấy lại được không ?

 • Không lấy lại được nhưng có thể xem ở lịch sử xóa phiếu XNK.

2. Xem lịch sử import trên nhanh.vn thì vào đâu?

 • Bạn truy cập Thêm mới ở góc phải màn hình - chọn Nhập từ excel - chọn Lịch sử import hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

Last updated