Đơn hàng Theo hãng vận chuyển

Báo cáo đơn hàng theo hãng vận chuyển thống kê và so sánh dữ liệu lượng đơn gửi, tỉ lệ thành công, chuyển hoàn, tổng cước, cước trung bình 1 đơn,... giữa các hãng vận chuyển với nhau hay giữa các dịch vụ trong cùng 1 hãng vận chuyển

Để xem báo cáo, bạn thao tác tại Báo cáo > Đơn hàng > Theo hãng vận chuyển hoặc truy cập tại đây.

Tổng quan

Bộ lọc

SốTênÝ nghĩa

1

Loại

Xem báo cáo theo loại ngày tạo đơn hàng hoặc ngày gửi hãng vận chuyển hoặc ngày thành công

2

Ngày

Ngày bắt đầu và kết thúc của khoảng thời gian lọc(mặc định chọn từ ngày 01 của tháng đến ngày hiện tại của tháng dương lịch)

3

Cửa hàng

Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều cửa hàng được chọn

4

Hãng vận chuyển

Chỉ thống kê đơn hàng gửi qua một hoặc nhiều hãng vận chuyển đã chọn

5

Loại kết nối

Xem báo cáo thống kê đơn hàng với loại kết nối qua Nhanh hoặc tự kết nối

6

Kênh bán

Chỉ thống kê đơn hàng từ một hoặc nhiều kênh bán đã chọn

7

Trạng thái

Trạng thái đơn hàng lọc báo cáo, bao gồm đơn chờ thu gom, đang chuyển, thất bại, thành công, đang hoàn, chuyển hoàn

8

Gửi HVC

Thống kê đơn hàng loại đã gửi HVC hoặc chưa gửi HVC

Chi tiết

Theo hãng vận chuyển

TênCách tínhÝ nghĩa

HVC

-

Tên HVC tương ứng từng dòng

Tổng đơn

-

Tổng số lượng đơn tương ứng từng hãng vận chuyển

Chờ thu gom

-

Tổng số đơn ở trạng thái chờ thu gom tương ứng

Đang chuyển

-

Tổng số đơn ở trạng thái đang chuyển tương ứng

Thất bại

-

Tổng số đơn ở trạng thái thất bại tương ứng

Thành công

-

Tổng số đơn ở trạng thái thành công tương ứng

Chuyển hoàn

-

Tổng số đơn chuyển hoàn tương ứng

Phí ship

-

Tổng phí ship báo khách - chỉ tính các đơn Thành công

Phí vận chuyển

-

Tổng phí vận chuyển ứng với tất cả trạng thái - phí của hvc báo

Phí thu tiền hộ

-

Phí thu tiền hộ của HVC tương ứng

Phí bảo hiểm

-

Phí bảo hiểm của HVC tương ứng

Phí chuyển hoàn

-

Phí chuyển hoàn của HVC tương ứng

Phí vượt cân

-

Phí vượt cân của HVC tương ứng

Tổng cước

= Phí vận chuyển + Phí thu tiền hộ + Phí chuyển hoàn + Phí vượt cân

Tổng phí cước của HVC tương ứng

Cước TB

= Tổng cước/Tổng đơn

Cước trung bình của HVC tương ứng

Chuyển khoản

-

Tổng số tiền chuyển khoản tương ứng với HVC

Đặt cọc

-

Tổng số tiền đặt cọc tương ứng với HVC

Doanh thu

Tổng giá trị sản phẩm trong các đơn Thành công chưa trừ chiết khấu, đã bao gồm VAT

Tổng doanh thu tương ứng HVC

Giá vốn

Chỉ ghi nhận với các đơn thành công

Tổng giá vốn các sản phẩm trong đơn tương ứng HVC

Lợi nhuận

Lợi nhuận = Doanh thu - Chiết khấu - Giá vốn + Phí ship báo khách - Phí vận chuyển - Phí thu tiền hộ - Phí chuyển hoàn - Phí vượt cân

Tổng lợi nhuận của đơn hàng tương ứng HVC

Ví dụ

Có đơn hàng vận chuyển hãng Best với giá trị và các loại phí như trong hình, trong đó có VAT=8%

Khi đó ở báo cáo sẽ ghi nhận số liệu

Trong đó:

  • Doanh thu = Tổng giá trị sản phẩm trong các đơn Thành công chưa trừ chiết khấu, đã bao gồm VAT = 300.000*8% = 324.000

  • Phí ship báo khách = 32.600

  • Phí vận chuyển = 20.000

  • Lợi nhuận = Lợi nhuận = Doanh thu - Chiết khấu - Giá vốn + Phí ship báo khách - Phí vận chuyển - Phí thu tiền hộ - Phí chuyển hoàn - Phí vượt cân = 324.000 - 50.000 - 800.000 + 32.600 - 20.000 = -513.400

Lưu ý: Chiết khấu trong phần tính lợi nhuận ở báo cáo không bao gồm VAT trong đó

Theo dịch vụ vận chuyển

TênCách tínhÝ nghĩa

HVC

Tên HVC tương ứng từng dòng

Dịch vụ vận chuyển

-

Tên dịch vụ tương ứng với từng HVC

Tổng đơn

-

Tổng số lượng đơn tương ứng từng dịch vụ hãng vận chuyển

Chờ thu gom

-

Tổng số đơn ở trạng thái chờ thu gom tương ứng

Đang chuyển

-

Tổng số đơn ở trạng thái đang chuyển tương ứng

Thất bại

-

Tổng số đơn ở trạng thái thất bại tương ứng

Thành công

-

Tổng số đơn ở trạng thái thành công tương ứng

Chuyển hoàn

-

Tổng số đơn chuyển hoàn tương ứng

Chuyển hoàn/Tổng đơn

Số đơn chuyển hoàn/Tổng số đơn

Tỉ lệ đơn chuyển hoàn trên tổng số đơn của từng dịch vụ HVC

Chuyển hoàn/Đơn hoàn thành

Số đơn chuyển hoàn/(Số đơn chuyển hoàn + Số đơn thành công)

Tỉ lệ đơn chuyển hoàn trên tổng số đơn hoàn thành của từng dịch vụ HVC

Phí ship

-

Tổng phí ship báo khách - chỉ tính các đơn Thành công

Phí vận chuyển

-

Tổng phí vận chuyển ứng với tất cả trạng thái - phí của hvc báo

Phí thu tiền hộ

-

Phí thu tiền hộ của dịch vụ HVC tương ứng

Phí bảo hiểm

-

Phí bảo hiểm của dịch vụ HVC tương ứng

Phí chuyển hoàn

-

Phí chuyển hoàn của dịch vụ HVC tương ứng

Phí vượt cân

-

Phí vượt cân của dịch vụ HVC tương ứng

Tổng cước

= Phí vận chuyển + Phí thu tiền hộ + Phí chuyển hoàn + Phí vượt cân

Tổng phí cước của dịch vụ HVC tương ứng

Tổng cước/Tổng đơn

= Tổng cước/Tổng đơn

Cước trung bình của dịch vụ HVC tương ứng

Chuyển khoản

-

Tổng số tiền chuyển khoản tương ứng với HVC

Đặt cọc

-

Tổng số tiền đặt cọc tương ứng với HVC

Last updated