Chèn link addcart vào bài viết, album ảnh, landingpage, Facebook Shop

Chèn link addcart vào bài viết, album ảnh, landingpage... giúp bạn:

  • Tự động thêm sản phẩm và số lượng vào giỏ hàng của khách

  • Tự động đưa khách tới trang giỏ hàng để thanh toán, tiết kiệm thời gian cho khách hàng

  • Tăng tỉ lệ chuyển đổi

trong đó:

  • xxx là ID sản phẩm

  • yyy là số lượng sản phẩm (nếu không điền gì thì mặc định là 1)

Ví dụ

Bạn tạo một bài viết tin tức: "Top 3 Cuốn Sách Làm Thay Đổi Cuộc Đời Bạn", link bài viết: http://bookmark.vn/top-3-cuon-sach-lam-thay-doi-cuoc-doi-ban-n41092.html Trong bài viết, bạn chèn link addcart vào cụm từ "Click vào đây để mua sách" ở phía dưới mỗi ảnh

Cấu trúc link có dạng: bookmark.vn/addcart?productId=10182865&quantity=1 , trong đó 10182865 là id của sản phẩm sách Cha giàu cha nghèo, và số lượng là 1

Khi khách hàng đọc bài viết trên website, và muốn mua cuốn sách đó, họ chỉ cần click vào dòng chữ "Click vào đây để mua sách", lập tức sẽ được chuyển đến trang giỏ hàng, trong giỏ hàng đã có sẵn sản phẩm sách Cha giàu cha nghèo và số lượng là 1

Khách hàng chỉ cần điền thêm các thông tin cá nhân khác để hoàn tất đặt hàng.

Last updated