Cài đặt nhân viên

 • Bạn có nhiều nhân viên và mỗi nhân viên sẽ làm việc theo ca, ngoài thời gian đó bạn không muốn nhân viên truy cập trên Fanpages.

 • Nhân viên đã nghỉ việc, không muốn cho nhân viên truy cập Chat.nhanh để thấy thông tin của page nữa.

 • Doanh nghiệp của bạn có nhiều cấp quản lý, mỗi người có vai trò khác nhau cần phân tách rõ ràng.

=> Truy cập Chat.nhanh > Cài đặt > Nhân viên, sẽ giúp bạn quản lý được nhân viên trên Fanpages.

Giao diện tổng quan

 • Giải thích các cột:

  • ID: ID định danh của tài khoản nhân viên trên Facebook.

  • Tên: Tên nhân viên đặt trên pages.

  • Quyền sử dụng: Quyền hạn của nhân viên đó trên pages.

  • Hình cây bút chì: Tích vào để phân quyền nhân viên.

  • Truy cập gần nhất: Hiển thị thời gian tài khoản đó truy cập lần cuối cùng vào Chat.nhanh.

  • Truy cập lần trước: Hiển thị thời gian tài khoản đó truy cập lần ngay trước lần cuối cùng vào Chat.nhanh.

  • Ngày tạo: Thời gian tài khoản nhân viên đó xuất hiện trên pages vào Chat.nhanh.

  • Cài đặt: Bấm vào răng cưa cuối tài khoản để cài đặt thời gian đăng nhập hoặc đặt lại mật khẩu

  • Công cụ: Khóa nhân viên, hạn chế không cho tài khoản nhân viên đó vào Chat.nhanh được nữa hoặc xóa khỏi doanh nghiệp.

Tạo tài khoản nhân viên

 • Để tạo tài khoản cho nhân viên truy cập Chat nhanh bạn nhấn nút Tạo nhân viên mới

 • Điền các thông tin và nhấn Lưu

 • Nếu muốn sửa tên nhân viên bạn nhấn như hình dưới đây để sửa

Lưu ý:

 • Khi tạo tài khoản trên Chat nhanh sẽ không xuất hiện tài khoản đó ở trên danh sách nhân viên trên Nhanh.vn của Doanh nghiệp nếu chưa được gắn kho. Mặc định tài khoản tạo sẽ thuộc nhóm quyền Nhân viên kho.

 • Xoá tài khoản trên Chat nhanh đồng nghĩa xoá tài khoản ở trên danh sách nhân viên trên Nhanh.vn khỏi doanh nghiệp.

Lưu ý: Đối với trường hợp đăng nhập với Meta (chuyển từ Vpage qua) thì không cần thao tác tạo tài khoản nhân viên mà chỉ cần đăng nhập Meta (Facebook) để truy cập vào

Đổi mật khẩu tài khoản nhân viên

 • Để đổi mật khẩu bạn cần tìm tài khoản nhân viên đó thao tác nhấn vào bánh răng cưa để thay đổi, chọn phần Đặt lại mật khẩu rồi điền lại mật khẩu, bấm Lưu.

Xoá tài khoản nhân viên ra khỏi doanh nghiệp

 • Để xoá tài khoản nhân viên cần thao tác nhấn vào dấu X đỏ cuối tài khoản muốn xóa.

Phân quyền nhân viên

 • Để phân quyền nhân viên, tài khoản nhân viên đó cần có trên Doanh nghiệp, có vai trò trên trang.

 • Tài khoản nhân viên đó hiện phải có quyền bằng hoặc thấp hơn tài khoản đang thao tác phân quyền.

 • Chỉ phân cho nhân viên đó quyền bằng hoặc thấp hơn quyền sử dụng hiện tại của tài khoản phân quyền.

Lưu ý:

 • Nhóm quyền Giám đốc doanh nghiệp trên Chat.nhanh sẽ xem được các báo cáo và đầy đủ quyền cài đặt trên Chat.nhanh. Sau khi phân quyền, tài khoản được phần quyền cần thao tác Đăng xuất > Đăng nhập lại để hệ thống cập nhật quyền sử dụng mới trên Chat.nhanh.

 • Việc phân quyền này độc lập với phân quyền trên phần Cài đặt > nhân viên trên Nhanh.vn, chỉ áp dụng trên Chat nhanh

Cài đặt thời gian đăng nhập

 • Áp dụng cho khi bạn muốn giới hạn thời gian đăng nhập của nhân viên trên Chat.nhanh.

 • Chỉ giới hạn được thời gian đăng nhập của các tài khoản có quyền bằng hoặc thấp hơn quyền tài khoản đang thao tác.

 • Muốn cài đặt nhân viên nào, nhấn vào hình bánh răng cưa ở cột Cài đặt cuối tài khoản nhân viên đó.

 • Popup Cài đặt thời gian đăng nhập sẽ hiện lên. Ví dụ: Giới hạn thời gian đăng nhập của nhân viên trên Chat.nhanh chỉ cho phép đăng nhập vào từ 17 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ 30 phút sáng hôm sau, sẽ thao tác như sau. Tích chọn Chỉ cho phép đăng nhập theo thời gian bên dưới và nhấn Lưu để hoàn thành.

 • Kết quả khi đăng nhập, nhân viên đăng nhập vào khung giờ bị hạn chế sẽ không chọn được Fanpage.

Khóa nhân viên

 • Khi nhân viên nghỉ việc, hoặc vì lí do gì đó mà bạn không muốn tài khoản nhân viên đó truy cập được vào pages, ở phần công cụ chọn hình khóa và tích Khóa để khóa tài khoản nhân viên đó lại.

 • Chỉ khóa được các tài khoản có quyền sử dụng bằng hoặc thấp hơn quyền tài khoản đang thao tác.

 • Kết quả khi đăng nhập

Logic tài khoản phân quyền

Trường hợp Đăng nhập với Meta (Facebook)

 • Chỉ tài khoản có quyền Quản trị viên trên fanpage đó mới được thao tác/xem được mục Cài đặt + Báo cáo tại Chat.nhanh.vn

 • Nếu tài khoản quản lý nhiều fanpage, trong đó 1 page có quyền Quản trị viên thì vẫn sẽ thao tác/xem được mục Cài đặt + Báo cáo tại Chat.nhanh.vn, nhưng chỉ thao tác/xem được với page đó, còn các page khác có quyền Biên tập viên sẽ bị ẩn đi.

Trường hợp đăng nhập với tài khoản Nhanh.vn

 • Nếu tài khoản trên Chat.nhanh có quyền Giám đốc doanh nghiệp thì khi sử dụng sẽ đầy đủ các quyền thao tác/xem

 • Với tài khoản có quyền Nhân viên trực page sẽ bị giới hạn thao tác/xem với các mục Chat bot, Khách hàng, Báo cáo.

Last updated