Bán sỉ

Trang danh sách hóa đơn bán sỉ

 • Trang danh sách hóa đơn bán sỉ lưu trữ toàn bộ thông tin các hóa đơn liên quan tới việc bán sỉ của Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp có thể tìm kiếm lại một cách dễ dàng nhất.

 • Các thao tác có thể thực hiện tại trang danh sách hóa đơn bán sỉ:

  • Thêm hóa đơn bán sỉ

  • Lọc-tìm kiếm hóa đơn bán sỉ

  • Xem chi tiết hóa đơn bán sỉ

  • Tạo phiếu trả hàng

  • Bán chéo Doanh nghiệp.

Danh sách hóa đơn bán sỉ

 • Doanh nghiệp có thể cài đặt ẩn hiện các cột tại đây

 • Giao diện danh sách hóa đơn bán sỉ:

Hỉnh ảnhTênÝ nghĩa

Người tạo

Ngày - giờ - tên nhân viên tạo hóa đơn.

ID

ID hóa đơn bán lẻ, ID này cũng chính là ID phiếu xuất kho tương ứng với hóa đơn bán lẻ, Doanh nghiệp có thể lọc theo ID này tại module Kho hàng để kiểm tra dữ liệu xuất kho theo hóa đơn.

Cửa hàng

Tên cửa hàng xuất hóa đơn. (Doanh nghiệp có thể tự cài đặt tên cửa hàng tại module Cài đặt/Hạn sử dụng hoặc truy cập tại đây)

Khách hàng

Tên - số điện thoại người mua hàng.

Sản phẩm

Giá

SL

Số lượng bán theo từng sản phẩm

ĐVT

Đơn vị tính của từng sản phẩm

VAT

Số tiền VAT theo hóa đơn.

Chiết khấu

Tổng tiền

Tổng giá trị hóa đơn sau chiết khấu - số tiền mà khách hàng cần thanh toán cho Doanh nghiệp.

Thanh toán

Số tiền khách thanh toán và phương thức thanh toán tương ứng. Tham khảo các icon thanh toán tại đây

Ghi chú

Ghi chú của hóa đơn, có 2 loại ghi chú khác nhau: Ghi chú tự động và ghi chú thủ công. Ghi chú tự động là ghi chú tự sinh trên Phần Mềm, ghi chú này không thể sửa đổi (ví dụ như ghi chú tên chương trình khuyến mãi, số điểm tích lũy sau khi mua hàng, thông tin hóa đơn đổi hàng...). Ghi chú thủ công là ghi chú do các nhân sự thuộc Doanh nghiệp chủ động điền - khai báo.

Cài đặt

Các icon thanh toán tại trang danh sách hóa đơn bán sỉ

Hình ảnhÝ nghĩa

Tiền khách đưa

Tiền mặt

Tiền chuyển khoản

Tiền quẹt thẻ

Tiền tiêu điểm

Các nút tại trạng danh sách hóa đơn bán sỉ

 • Thêm mới: Thêm mới hóa đơn bán sỉ. (tham khảo hướng dẫn sử dụng tại đây)

 • Thao tác

  • Xuất excel: Xuất dữ liệu hóa đơn bán hàng ra file Excel (Doanh nghiệp có thể lọc trước các dữ liệu cần xuất excel để tránh file excel xuất ra có quá nhiều dữ liệu thừa, ví dụ lọc ngày tạo hóa đơn, lọc hóa đơn còn nợ tiền, chưa thanh toán...)

 • Các kiểu xuất dữ liệu Excel danh sách hóa đơn bán sỉ:

  • Chọn cột: Tất cả (tất cả dữ liệu) hoặc Tự chọn (Doanh nghiệp có thể chọn các cột dữ liệu cần xuất ra file excel)

  • Chọn dữ liệu:

  • Tất cả: Nếu chọn loại dữ liệu này, 1 hóa đơn có nhiều sản phẩm sẽ không xuất ra các dữ liệu bị trùng lặp. (ví dụ: ID hóa đơn, thông tin khách hàng,....)

 • Lặp lại thông tin hóa đơn ở từng dòng sản phẩm nếu đơn có từ 2 sản phẩm trở lên: Khi có tích lựa chọn này, 1 hoá đơn có nhiều sản phẩm sẽ xuất ra các dữ liệu trùng lặp. (ví dụ: ID hóa đơn, thông tin khách hàng,....)

Các sheet trên trang danh sách hóa đơn bán sỉ

Tên SheetTác Dụng

Có chiết khấu

Lọc tất cả các hóa đơn có chiết khấu

Có công nợ

Lọc tất cả các hóa đơn có công nợ khách hàng

Bộ lọc trang danh sách hóa đơn bán sỉ

Bộ lọc cơ bản

 • Kho hàng: Lọc hóa đơn theo một hoặc nhiều cửa hàng tạo (hỗ trợ với Doanh Nghiệp có nhiều cửa hàng)

 • ID hóa đơn: Lọc theo ID hóa đơn (cần lọc đúng theo ID hóa đơn để tìm kiếm)

 • Từ ngày - đến ngày: Lọc theo khoảng ngày tạo hóa đơn từ ngày X đến ngày Y

 • Khách hàng: Lọc theo tên hoặc số điện thoại khách hàng. Lưu ý: Khi Doanh nghiệp gõ tên hoặc số điện thoại khách hàng (tối thiểu 3 kí tự sẽ hiển thị bộ gợi ý), Doanh nghiệp cần chọn đúng khách hàng ở bộ gợi ý để có thể lọc được, nếu không lựa chọn đúng khách hàng ở bộ gợi ý sẽ không lọc được hóa đơn của khách)

Bộ lọc nâng cao

 • Đặc điểm: Lọc theo đặc điểm của hóa đơn, có thể lọc nhiều điều kiện - nhiều đặc điểm (có chiết khấu, không có tiền chiết khấu, có tiền chuyển khoản....)

 • ID phiếu yêu cầu: Lọc theo ID phiếu yêu cầu xnk bán sỉ (tham khảo phiếu yêu cầu xnk tại đây)

 • Sản phẩm: Lọc theo tên sản phẩm, mã sản phẩm hoặc mã vạch của sản phẩm. Doanh nghiệp có thể gõ tối thiểu 3 kí tự trên tên/mã/mã vạch sản phẩm để hiển thị ra bộ gợi ý danh sách sản phẩm, sau đó chọn sản phẩm cần lọc và nhấn lọc, hoặc Doanh nghiệp chỉ cần gõ các ký tự đầu tiên của tên sản phẩm và nhấn lọc

 • IMEI: Lọc theo IMEI của sản phẩm (Chỉ hỗ trợ với Doanh nghiệp bán sản phẩm loại IMEI, tham khảo loại sản phẩm IMEI tại đây)

 • Người tạo: Lọc theo người tạo hóa đơn (nhân viên thu ngân)

 • NVBH: Lọc theo nhân viên bán hàng Lưu ý: Khi Doanh nghiệp gõ tên đăng nhập hoặc họ tên nhân viên (tối thiểu 3 kí tự sẽ hiển thị bộ gợi ý), Doanh nghiệp cần chọn đúng nhân viên ở bộ gợi ý để có thể lọc được, nếu không lựa chọn đúng nhân viên ở bộ gợi ý sẽ không lọc được hóa đơn của khách)

 • Mô tả: Lọc theo ghi chú của hóa đơn.

Last updated