In phiếu nhặt hàng Tiktok

 • Trước đây, để in đơn hàng cho đơn từ Tiktok, bạn phải in trực tiếp trên trang quản trị của Tiktok.

 • Hiện nay Nhanh.vn đã hỗ trợ in phiếu nhặt hàng trực tiến trên Nhanh.vn và hệ thống sẽ tự động kiểm tra lại mã vận đơn để có trên sàn hay chưa trước khi tiến hành in.

 • Ngoài ra mẫu phiếu gửi trên Nhanh sẽ hỗ trợ hiển thị thêm các trường thông tin khác dưới dạng mã vạch để các bạn có thể sử dụng linh hoạt.

 • In phiếu gửi Tiktok sẽ là in từng bản in, hệ thống sẽ lấy bản in từ Tiktok về.

 • In phiếu nhặt hàng Tiktok sẽ in được hàng loạt.

Quy trình in phiếu nhặt hàng Tiktok

In phiếu nhặt hàng

 • Bước 1: Truy cập Đơn hàng => Sàn TMĐT=> Tiktok hoặc truy cập tại đây

 • Bước 2: Tích chọn những đơn hàng bạn cần in phiếu nhặt hàng

 • Bước 3: Nhấn vào nút Thao tác chọn dòng In phiếu nhặt hàng Tiktok

 • Bước 4: Lựa chọn việc in phiếu nhặt hàng và tiến hành in đơn hàng

Popup thông báo mã vận đơn:

Thông tin vận đơn

 • Bước 1: Để tùy chỉnh mẫu in, bạn truy cập lần lượt vào Cài đặt / Cài đặt mẫu in, hoặc truy cập tại đây.

 • Bước 2: Chọn mẫu in phiếu nhặt hàng Tiktok để bắt đầu thiết kế mẫu in

Khi thiết kế mẫu in, nếu bạn cần thêm trường thông tin nào bạn sẽ trỏ chuột vào vị trí đó và nhấn Từ khoá để chèn các từ khóa vào mẫu in, sao cho bản in ra hiển thị đúng thông tin.

 • Bản in mặc định

 • Một số các thông tin cơ bản trong mẫu in

STTThông tinTừ khoá

1

Mã đơn hàng sàn

{MA_DON_SAN}

2

Hãng vận chuyển

{HANG_VAN_CHUYEN}

3

Mã chia hãng vận chuyển

{MA_CHIA_VAN_DON_HVC}

4

Mã vạch hãng vận chuyển

{MA_VACH_HANG_VAN_CHUYEN}

5

Tên gian và địa chỉ cửa hàng

{TEN_GIAN_HANG_TREN_SAN}:{DIA_CHI_CUA_HANG}

6

Khối lượng đơn hàng

{KHOI_LUONG_DON_HANG}

7

Thông tin tên và sđt người nhận

{TEN_NGUOI_NHAN}-{SDT_NGUOI_NHAN}

8

Địa chỉ nhận hàng

{DIA_CHI_NGUOI_NHAN}

9

Ghi chú sàn

{GHI_CHU_SAN}

10

Mã QR ID hãng vận chuyển

{MA_QR_ID_HANG_VAN_CHUYEN}

11

Mã vùng hãng vận chuyển

{MA_VUNG_VAN_CHUYEN}

12

Tổng thu COD khách hàng

{TONG_THU_NGUOI_NHAN}

13

Mã vạch ID đơn hàng trên Nhanh

{MA_VACH_DON_HANG}

14

Tên sản phẩm trên Nhanh

{TEN_SAN_PHAM_TREN_NHANH}

15

Mã sản phẩm trên Nhanh

{MA_SAN_PHAM_TREN_NHANH}

16

Danh sách vị trí của sản phẩm

{VI_TRI_SAN_PHAM_TREN_NHANH}

17

Tổng số lượng sản phẩm cần lấy

{TONG_SAN_PHAM_CAN_LAY_TREN_NHANH}

 • Bước 3: Sau khi hoàn tất mẫu in bạn nhấn nút Lưu cài đặt để hoàn tất.

Các mẫu in do bạn thiết kế sẽ hiển thị tại Danh sách mẫu in

Last updated