Các loại phí trên Tiktok Shop

Phí thanh toán

  • Tại thị trường US/UK phí Tiktok thu đang là 5%, tại Indo đang là 1%. Ở Việt Nam Tiktok Shop bắt đầu từ 4% phí trên số tiền Thanh toán của khách hàng và sẽ điều chỉnh dần tùy theo chiến lược.

  • Hiện tại nền tảng sẽ thu phí trên đơn hàng thành công và đơn hàng đã được Tiktok. Phí dịch vụ kỹ thuật được tính cho khoản thanh toán trực tuyến, hoàn tiền, quyết toán và các chức năng khác của nền tảng.

  • Phí thanh toán = (Thanh toán của khách hàng - hoàn tiền) * tỷ lệ %).

  • Nếu bạn là một tổ chức đã đăng ký thuế tại Việt Nam, các khoản phí mà TikTok tính là không bao gồm cả Thuế Giá trị Gia tăng ("VAT") và Thuế Thu nhập Doanh nghiệp ("CIT") của Việt Nam.

  • Bạn có nghĩa vụ báo cáo và nộp thuế VAT và CIT Việt Nam thay mặt cho TikTok. Tại cập nhật thông tin thuế

  • Để xem đơn hàng chịu bao nhiêu Phí thanh toán, bạn cần vào Tài chính > Hồ sơ quyết toán để xem chi tiết trong từng đơn hàng

Phí vận chuyển

  • Phí vận chuyển trả trước cho nhà cung cấp dịch vụ logistics để giao sản phẩm của shop khi người mua đã chọn dịch vụ logistics do nền tảng hỗ trợ

Tiền hoa hồng liên kết

  • Tiền hoa hồng được trả cho nhà sáng tạo khi họ quảng bá sản phẩm của Shop trên TikTok và tạo đơn đặt hàng không yêu cầu hoàn lại tiền (số tiền phụ thuộc vào chiến dịch quảng cáo của shop)

Phí trên Tiktok kéo về Nhanh

Phí trên TiktokMô tảKéo về NhanhGhi chú

Phí thanh toán

4% tổng tiền thanh toán của người mua

Phí thu tiền hộ

Last updated