Cài đặt nhãn

Nhanh.vn hỗ trợ tạo các nhãn để gắn cho mục Đơn hàng, Khách hàng, Phiếu xuất nhập kho, Hóa đơn bán lẻ nhằm mục đích giúp doanh nghiệp có thể phân loại, quản lý một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.

Quản lý nhãn

Để cài đặt và quản lý nhãn bạn truy cập vào Cài đặt > Cài đặt nhãn

Hiện Nhanh.vn đang hỗ trợ gắn nhãn cho mục Đơn hàng, Khách hàng, Phiếu xuất nhập kho và Hóa đơn bán lẻ

Thêm mới nhãn

Bước 1: Tại mỗi mục sẽ có nút Thêm mới để tạo thêm nhãn

Bước 2: Khai báo thông tin nhãn

 • 1: Nhập tên nhãn

 • 2: Chọn màu nhãn

 • 3: Chọn màu chữ

 • 4: Xem trước

 • 5: Trạng thái nhãn

 • 6: Lưu nhãn

Bước 3: Lưu nhãn. Nhãn vừa tạo sẽ hiện thêm ở danh sách

Sửa, xóa, đổi trạng thái nhãn

Sau đó nhấn Lưu để hoàn tất quá trình sửa.

Tìm kiếm nhãn

Tại đầu mỗi loại nhãn tương ứng sẽ có bộ lọc tìm kiếm nhãn, doanh nghiệp có thể lựa chọn tìm kiếm theo trạng thái hoặc theo tên.

Gắn/Bỏ gắn nhãn

Nhãn đơn hàng

 • Khi thêm mới hoặc sửa đơn hàng, doanh nghiệp có thể gắn nhãn cho đơn hàng

 • Một đơn hàng có thể có nhiều nhãn

 • Có thể sửa/xóa hoặc gắn nhãn tại trang chi tiết đơn hàng

Sau khi thêm nhãn cho đơn hàng, danh sách đơn hàng sẽ hiển thị như sau

Để gỡ nhãn đang gắn cho đơn hàng, bạn có thể nhấn dấu X của nhãn đó trong chi tiết đơn hàng hoặc trực tiếp trên danh sách đơn hàng

Ngoài ra tại danh sách đơn hàng sẽ có thao tác gắn nhãn cho nhiều đơn hàng bằng cách nhấn nút Thao tác -> Gắn nhãn các đơn đã chọn

Nhãn khách hàng

 • Khi thêm mới hoặc sửa khách hàng, bạn có thể gắn nhãn cho khách hàng

 • Một khách hàng có thể có nhiều nhãn

 • Có thể sửa/xóa hoặc gắn nhãn tại trang chi tiết khách hàng

Sau khi gắn nhãn cho khách hàng, nhãn khách hàng có thể hiển thị tại

 • Danh sách đơn hàng, màn hình bán hàng (mục thông tin khách hàng)

 • Chi tiết hóa đơn bán lẻ (tại mục thông tin khách hàng)

 • Chi tiết đơn hàng (tại mục thông tin khách hàng)

 • Tạo/sửa đơn hàng (mục thông tin khách hàng)

Để thao tác gỡ nhãn cho khách hàng, có thể nhấn dấu X của nhãn đó tại chi tiết khách hàng hoặc trực tiếp trên danh sách khách hàng

Nhãn hóa đơn bán lẻ

 • Khi thêm mới hoặc sửa hóa đơn bán lẻ, doanh nghiệp có thể gắn nhãn cho hóa đơn

 • Một hóa đơn bán lẻ có thể có nhiều nhãn

 • Có thể sửa/xóa hoặc gắn nhãn tại trang chi tiết hóa đơn bán lẻ

Sau khi gắn nhãn, danh sách hóa đơn bán lẻ sẽ hiển thị như sau

Để thao tác gỡ nhãn cho hóa đơn bán lẻ, có thể nhấn dấu X của nhãn đó tại chi tiết hóa đơn hoặc trực tiếp trên danh sách hóa đơn bán lẻ

Nhãn phiếu xuất nhập kho

 • Khi thêm mới hoặc sửa phiếu xuất nhập kho, bạn có thể gắn nhãn cho phiếu đó

 • Một phiếu xuất nhập kho có thể có nhiều nhãn

 • Có thể sửa/xóa hoặc gắn nhãn tại trang chi tiết phiếu xuất nhập kho

 • Nhãn phiếu xuất nhập kho của hóa đơn bán lẻ đó sẽ tương ứng với nhãn đã gắn ở hóa đơn. Bạn có thể sửa xóa nhãn hóa đơn bán lẻ tại danh sách phiếu xuất nhập kho tương ứng

Sau khi gắn nhãn, danh sách phiếu xuất nhập kho sẽ hiển thị như sau

Để thao tác gỡ nhãn cho phiếu xuất nhập kho, có thể nhấn dấu X của nhãn đó tại chi tiết phiếu hoặc trực tiếp trên danh sách phiếu xuất nhập kho

Lưu ý

Nhãn đang được gắn cho một đơn hàng/khách hàng/hóa đơn bán lẻ/phiếu xuất nhập kho sẽ không thể xóa được nhãn đó

Khi thay đổi trạng thái nhãn đó về ẩn thì những đơn hàng/khách hàng/hóa đơn bán lẻ/phiếu xuất nhập kho cũ sẽ không bị ảnh hưởng

Last updated