Bảng cân đối kế toán

Để xem bảng cân đối kế toán, người dùng có thể truy cập Tại đây

Giải thích dữ liệu trên bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán chia thành 4 mục lớn

 • Tài sản ngắn hạn (100)

 • Tài sản dài hạn (200)

 • Nợ phải trả (300)

 • Vốn chủ sở hữu (400)

Để xem chi tiết nội dung từng mục, người dùng có thể xem Tại đây

Logic lấy dữ liệu từng mục trong bảng cân đối kế toán

Dữ liệu trong bảng cân đối kế toán sẽ được tổng hợp và lấy từ các bút toán với các đầu tài khoản cụ thể Để xem chi tiết nguồn lấy dữ liệu bảng cân dối kế toán, người dùng có thể xem Tại đây

Một số trường hợp gây lệch bảng cân đối kế toán

1. Tổng tài sản lớn hơn Tổng nguồn vốn

Nguyên nhân 1: Do không ghi nhận lợi nhuận trong kỳ (là 1 khoản thuộc nguồn vốn)

 • Trong kỳ, khi kinh doanh sẽ phát sinh doanh thu và chi phí, Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí (sau khi xác định kết quả kinh doanh). Doanh nghiệp nếu không làm bút toán ghi nhận lợi nhuận Nợ TK 911/Có TK 4212 thì sẽ không ghi nhận vào dòng lợi nhuận trên bảng cân đối kế toán.

 • Cách xử lý: Tạo thêm bút toán ghi nhận lợi nhuận

Lưu ý: không thể sửa lỗi trên bằng cách tạo bút toán Nợ TK 111,112/ Có TK 411 vì bút toán này có đối ứng Tài sản và nguồn vốn nên khi tạo thì cả tài sản và nguồn vốn đều tăng dẫn đến không điều chỉnh được lệch

Nguyên nhân 2: Đã hạch toán đủ nhưng hạch toán sai hoặc thiếu tài khoản đối ứng

Check Báo cáo kế toán tổng hợp theo đầu tài khoản xem số phát sinh Nợ và số phát sinh có trong kỳ có bằng nhau không

 • Trường hợp 1: Bằng nhau. Khi đó cần check lại các bút toán xem có bút toán nào ghi nhận định khoản sai đối ứng không

 • Trường hợp 2: Khác nhau. Khi đó check toàn bộ các bút toán xem có bút toán nào thiếu đầu tài khoản ghi Nợ/ ghi Có không

 • Như hình trên, bút toán đang thiếu đầu tài khoản ghi Có. Cần phải sửa bút toán bổ sung thêm

 • Ngoài ra, còn các trường hợp tự động bị lỗi hạch toán thiếu tài khoản do thiếu đối tượng >> Cách xử lý: check lại chứng từ

2. Dữ liệu trên bảng cân đối kế toán bị nhảy nhầm mã đầu tài sản

 • Ví dụ: ở đây làm giao dịch ghi nhận vào đầu 1281 hoặc 1288, nhưng khi check báo cáo cân đối kế toán thì số dư nợ không ghi nhận vào mã số 123 mà ghi nhận vào 112

 • Cách xử lý: Kiểm tra lại các đầu tài khoản đang ghi nhận trong bút toán có đúng thuộc các đầu được ghi nhận vào mã số tài sản đó trên cân đối kế toán không

3. Thiếu đầu mã số 240 - Tài sản dở dang trên bảng cân đối kế toán

 • Hiện trên bảng cân đối kế toán đang không ghi nhận phần đầu mã số 240 - Tài sản dở dang. Dẫn đến khi khách ghi nhận bút toán phát sinh TK 241 nhưng không có ghi nhận trên bảng cân đối KT

 • Nguyên nhân: hiện các mã số tài sản dài hạn 200 là hệ thống hiện không lấy được, do phần này đang tính theo thời gian 12 tháng

4. Chi phí trả trước ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán

 • Ví dụ: Phát sinh của đầu tài khoản 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn đang không bắt vào Bảng cân đối kế toán

 • Nguyên nhân: Do trên bảng cân đối kế toán đang ghi nhận phần tài sản mã số 151 - Chi phí trả trước ngắn hạn được lấy dữ liệu từ phát sinh của đầu tài khoản 242 chứ không phải 141

Last updated