Nhật ký kế toán chung

Nhật ký Kế Toán chung là sổ ghi chung tất cả các nghiệp vụ phát sinh, định khoản nợ/có trên đó, ghi nhận mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới doanh nghiệp. Xuất phát từ các Chứng từ liên quan đến dòng tiền như Hóa đơn bán lẻ, bán buôn, XNK, đơn hàng...và ghi nhận theo ngày. Để sử dụng tính năng này, doanh nghiệp vào Kế toán >> Bút toán >> Nhật ký chung hoặc truy cập tại đây.

Doanh nghiệp có thể lọc theo ngày tạo từ ngày đến ngày theo từng cửa hàng .. hoặc theo tài khoản nợ ,tài khoản có

  • Cửa Hàng: Chọn cửa hàng để lọc được tất cả các phát sinh ở cửa hàng đó

  • Từ ngày - Đến Ngày: Hạn chế thời gian lọc trong khoảng thời gian tạo

  • Chứng từ: Là ID đơn hàng/ phiếu XNK

  • Mã tài khoản nợ: Lọc theo đầu tài khoản

  • Mã tài khoản có: Lọc theo đầu tài khoản

  • Thao tác: Cho phép doanh nghiệp xuất dữ liệu theo trang hoặc toàn bộ dữ liệu.

Last updated