Đơn hàng Đơn tạo

Báo cáo này thống kê lượng đơn tạo ra và lượng đơn thành công theo từng ngày/tháng tạo đơn. Báo cáo này lọc đơn hàng tính theo ngày tạo đơn (tức là số lượng đơn thành công cũng lấy theo dòng ngày tháng tạo đơn) nên sẽ không khớp với báo cáo doanh thu (tính theo ngày thành công của đơn). Báo cáo giúp người dùng kiểm soát và quản lý được số lượng và trạng thái hiện tại của đơn tạo trong một ngày cụ thể

Tổng quan báo cáo

Bộ lọc báo cáo

Báo cáo cột và báo cáo đường

Biểu đồ bao gồm 2 phần:

 • Phần biểu đồ cột màu xanh: Thể hiện doanh thu của tổng đơn tạo trong từng ngày

 • Phần biểu đồ đường màu đỏ: Thể hiện số lượng đơn tạo trong từng ngày

Thống kê chi tiết

 • Báo cáo gồm 2 phần: Đơn tạo và Đơn thành công

  • Đơn tạo theo ngày: tất cả đơn được tạo trong ngày, kể cả đơn đã huỷ

  • Đơn tạo theo ngày đã thành công: các đơn được tạo từ ngày tương ứng, đã được chuyển trạng thái thành công -> khác với cột Doanh thu đơn thành công của Báo cáo doanh thu

Phần đơn tạo

Ví dụ

Tại mỗi ngày, người dùng có thể nhấn trực tiếp vào dữ liệu màu xanh ở cột Đơn để xem danh sách tổng số đơn tạo tương ứng ngày đó. Khi đó, giao diện danh sách như sau:

Cụ thể, ngày 01/02 có tổng 9 đơn được tạo với số lượng sản phẩm là 11 với

 • Doanh thu = 21.050.000

 • Trung bình doanh thu = 21.050.000/9 = 2.338.889

 • Giá vốn = 17.276.824

 • Lợi nhuận = Doanh thu - Giá vốn = 21.050.000 - 17.276.824 = 3.773.176

Phần đơn thành công

Ví dụ

Tại mỗi ngày, người dùng có thể nhấn trực tiếp vào dữ liệu màu xanh ở cột Đơn để xem danh sách tổng số đơn thành công mà có ngày tạo tương ứng ngày đó. Khi đó, giao diện danh sách như sau:

Cụ thể ở ví dụ này, có 2 đơn được tạo ngày 04/02 và đã ở trạng thái thành công với:

 • Phí ship báo khách = 32.200

 • Phí trả HVC = 32.200

 • Doanh thu = 200.000

 • Giá vốn = 300.000

 • Lợi nhuận = Doanh thu - Giá vốn = -100.000

Logic báo cáo

 • Giá vốn của báo cáo sẽ lấy theo giá vốn tại thời điểm hiện tại, sau đó nếu đơn hàng thành công rồi sẽ lấy theo giá vốn tại thời điểm đó luôn và không thay đổi nữa kể cả có sửa lại phiếu nhập

 • Báo cáo này không tính đơn trả hàng trong thống kê báo cáo

Chú ý

 • Cột đơn tạo theo ngày đã thành công có thể bị thay đổi dữ liệu tại các thời điểm xem báo cáo khác nhau . VD: ngày 1 có 10 đơn tạo. Ngày 2 có 3 đơn tạo trong ngày 1 và đã thành công. Nhưng tới ngày 3 thì có thêm 2 đơn nữa tạo trong ngày 1 đã thành công => khi xem báo cáo sẽ thấy có 5 đơn tạo trong ngày 1 và đã thành công. CRV thay đổi.

 • Doanh thu, giá vốn, lợi nhuận đơn tạo chỉ ước tính ở thời điểm tạo đơn

 • Đơn trả hàng có ghi nhận vào báo cáo (cần lọc xem loại đơn trên bộ lọc là: Khách trả hàng)

Câu hỏi thường gặp

1. Đơn tạo rồi sau đó khách huỷ thì có tính vào báo cáo đơn tạo không ?

 • Có tính vì là đơn đã tạo chứ không phải là theo trạng thái, muốn chi tiết mình có thể lọc theo trạng thái.

Last updated