Hạch toán đơn hàng

Hạch toán các đơn tự vận chuyển và đơn gửi sang hàng vận chuyển

Thông tin đơn hàngĐơn thành công (gửi hãng vận chuyển + tự vận chuyển)Đơn chuyển hoàn

Giá trị đơn: 100k đã trừ chiết khấu (nếu có)

Phiếu bán hàng Nợ 131, Có 5111 - id chừng từ phiếu xuất giao hàng, đối tượng khách hàng

Không hạch toán

Giá vốn: 54K

Phiếu xuất Nợ 632, Có 1561 - id chứng từ phiếu xuất giao hàng, không có đối tượng

Không hạch toán

Tiền đặt cọc: 30k

Phiếu thu Nợ 1111, Có 131 - id chừng từ đơn hàng, đối tượng khách hàng

Phiếu thu Nợ 1111, Có 131 - id chừng từ đơn hàng, đối tượng khách hàng.Khi đơn chuyển hoàn cần tạo phiếu chi Nợ 131, Có 1111 - id chừng từ đơn hàng, đối tượng khách hàng để ghi nhận số tiền trả khách

Tiền chuyển khoản: 40k

Phiếu Báo có (Nộp tiền) Nợ 1121, Có 131 - id chừng từ đơn hàng, đối tượng khách hàng

Phiếu Báo có (Nộp tiền) Nợ 1121, Có 131 - id chừng từ đơn hàng, đối tượng khách hàng. Khi đơn chuyển hoàn cần tạo phiếu Báo nợ (Rút tiền) Nợ 131, Có 1121 - id chừng từ đơn hàng, đối tượng khách hàng để ghi nhận số tiền trả khách

Phí vận chuyển + COD: 15k, Phí chuyển hoàn: 5k (có với đơn chuyển hoàn)

Hạch toán khi đối soát đơn hàng, tạo phiếu "Phiếu chi" Nợ 881, Có 1121 or Có 1111 , id đơn hàng, đối tượng Nhanh.vn.(Đơn gửi hãng vận chuyển khi đối soát là tài khoản ngân hàng 1121, còn đơn tự vận chuyển sẽ là tài khoản tiền mặt 1111)

Hạch toán khi đối soát đơn hàng, tạo phiếu "Xác nhận chi tiền thanh toán vận chuyển" Nợ 881, Có 1121 = Phí vận chuyển + Phí chuyển hoàn, id đơn hàng, đối tượng Nhanh.vn. (Đơn tự vận chuyển sẽ không hạch toán đơn chuyển hoàn)

Phí thu của khách: 20k

Hạch toán khi đối soát đơn hàng, tạo phiếu thu Nợ 131, có 711 - id chứng từ đơn hàng, đối tượng khách hàng

Không hạch toán

Tiền thanh toán sau đối soát = 100k + 20k - 30k - 40k = 10k

Hạch toán khi đối soát đơn hàng, tạo phiếu thu Nợ 1121 or Nợ 1111, có 311 - id chứng từ đơn hàng, đối tượng khách hàng.(Đơn gửi hãng vận chuyển khi đối soát là tài khoản ngân hàng 1121, còn đơn tự vận chuyển sẽ là tài khoản tiền mặt 1111)

Không hạch toán

Lưu ý:

 • Đơn gửi hãng vận chuyển muốn hạch toán cần "Cài đặt ngày bắt đầu hạch toán đơn hàng tự động" Trong phần Cài đặt

 • Đơn tự vận chuyển không hạch toán hết công nợ nếu không làm đối soát đơn tự vận chuyển và để cân bằng công nợ của khách hàng doanh nghiệp vẫn import hoặc thêm phiếu thu bằng tay.

 • Đơn chuyển hoàn bao gồm 2 trạng thái: Đang chuyển hoàn, Đã chuyển hoàn.

 • Hạch toán tay ngay ngoài danh sách đơn sàn lazada, shopee, tiki, sendo không hạch toán đơn.

Hạch toán đơn đối soát Lazada, Shopee, Sendo, Tiki

Đơn hàng thành công

 • Đơn hàng sàn thương mại điện tử sẽ hạch toán vào đối tượng sàn Lazada, Shopee, Sendo, Tiki

 • Phiếu Xuất giao hàng sẽ tạo ra 1 phiếu:Phiếu xuất hạch toán giá vốn Nợ 632 | Có 1561, ghi nhận chứng từ là id xuất giao hàng.

 • Đơn hàng thành công sẽ tạo Phiếu bán hàng hạch toán Nợ 131 | Có 5111 giá trị đơn hàng không bao gồm phí thu của khách, id chứng từ là id đơn hàng.

Đối soát đơn hàng

 • Trong giao diện sẽ hiện thị tài khoản ngân hàng để ghi nhận khoản tiền vào tài khoản ngân hàng

 • Sau khi đổi soát thì sẽ tạo phiếu Báo có (Nộp tiền) hạch toán Nợ 1121 | Có 131 = giá trị cột Thanh toán trong file đối soát, ghi nhận vào đối tượng sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee, Sendo và id chứng từ là id đơn hàng.

Lưu ý:

 • Đơn không phải thành công thì sẽ không tạo phiếu báo có

 • Khi thay đổi trạng thái hoặc hạch toán lại thì phiếu báo có (Nộp tiền) sẽ không bị mất, nếu xóa đối soát thì phiếu báo có này mới mất đi

 • Hạch toán đối soát đơn sàn TMĐT sẽ không phụ thuộc vào cài đặt Ngày hạch toán đơn hàng

 • Khi hạch toán chọn ngày đối soát thì phiếu Báo có (Nộp tiền) tạo ra sẽ lấy theo ngày đối soát.

 • Kích "Đã đối soát đơn hàng" ngoài danh sách đơn sàn shopee, sendo, lazada, tiki thì sẽ không chạy hạch toán tạo phiếu báo có.

Hạch toán đơn hãng Ahamove

 • Đơn gửi hãng Ahamove khi giao đơn cho shipper thì doanh nghiệp đã được bên hãng vận chuyển trả tiền cho giá trị đơn hàng cộng với phí thu của khách, doanh nghiệp sẽ trả phí vận chuyển cho shipper. Doanh nghiệp sẽ tự đổi trạng thái đơn thành công, sau khi đổi sẽ được hạch toán đơn hàng luôn.

 • Ví dụ: đơn hàng giá trị 200.000, phí thu của khách là 20.000; phí vận chuyển là 30.000 + COD là 10.000; chuyển khoản trước 50.000 - hạch toán tạo phiếu Báo có (nộp tiền), id chứng từ là id đơn hàng

Hệ thống sẽ hạch toán sau khi đơn thành công chọn tài khoản tiền mặt 1111:

 • Tạo phiếu bán hàng: hạch toán giá trị đơn hàng 200.000 - Nợ 131 | Có 5111, gắn id chứng từ là id phiếu xuất Giao hàng, đối tượng khách hàng.

 • Tạo phiếu xuất: hạch toán giá vốn sản phẩm - Nợ 632 | Có 1561, gắn id chứng từ là id phiếu xuất giao hàng, không có đối tượng.

 • Tạo phiếu thu: hạc toán phí thu của khách 20.000 Nợ - 131 | Có 711, gắn id chứng từ là id đơn hàng, đối tượng khách hàng.

 • Tạo phiếu thu: hạch toán tiền còn thiếu của đơn = 200.000 - 50.000 + 20.000 = 170.000 - Nợ 1111 | Có 131, gắn id chứng từ là id đơn hàng, đối tượng khách hàng.

 • Tạo phiếu chi: hạch toán phí vận chuyển + cod sẽ trả cho shipper = 30.000 + 10.000 = 40.000 - Nợ 811 | Có 111, gắn id chứng từ là id đơn hàng, đối tượng Shipper Ahamove.

Lưu ý:

 • Đổi trạng thái đơn thành công về trạng thái khác thì hạch toán cũng bị xóa đi.

 • Đơn không gửi sang hãng Ahamove nhưng vẫn chọn hãng Ahamove, khi đổi trạng thái thành công thì vẫn được hạch toán đơn hàng, nhưng sẽ không đánh dấu đã thanh toán, hiện icon $.

Last updated