Chèn link liên kết trong nội bộ bài viết trên website

  • Bước 1: Bạn bôi xanh vào thông tin cần chèn và bấm vào nút Chèn/Sửa liên kết trên thanh công cụ trong bài viết

  • Bước 2: Bạn dán link cần gắn và bấm nút Đồng ý

Last updated