Quản lý danh mục tin tức và tin tức

Module tin tức dùng để thêm mới, sửa, xóa toàn bộ các bài viết/tin tức và danh mục tin tức trên website.

Bạn truy cập lần lượt vào Website / Tin tức, hoặc truy cập tại đây

Thêm mới danh mục tin tức

Danh mục tin tức là tập hợp các bài viết tin tức có cùng một chủ đề (ví dụ Tin thể thao, Tin kinh tế...)

Để thêm mới 1 bài viết thì bắt buộc phải chọn danh mục cho bài viết đó ==> bắt buộc phải tạo danh mục tin tức trước khi thêm mới tin tức.

Cách thêm mới danh mục tin tức:

Bước 1: Truy cập vào Website / Tin tức / ấn nút " Thêm mới " , chọn Thêm mới danh mục tin tức, hoặc truy cập tại đây

Bước 2: Nhập thông tin vào những trường cần thiết (tên danh mục, trạng thái, mô tả...) sau đó ấn nút " Lưu " để hoàn tất. Danh mục tin tức sau khi được tạo sẽ xuất hiện tại Danh sách danh mục tin tức.

Thêm mới tin tức:

Bước 1: Truy cập vào Website / Tin tức / ấn nút " Thêm mới " , chọn Thêm mới tin tức, hoặc truy cập tại đây

Bước 2: Nhập thông tin vào các trường cần thiết

trong đó:

  • Danh mục: Là danh mục tin tức chứa đựng bài viết/ tin tức đang thêm.

  • Tiêu đề: Nhập tiêu đề, tên cho bài viết/ tin tức.

  • Trạng thái: Cài đặt trạng thái Hoạt động/ Không hoạt động cho bài viết/ tin tức đang nhập.

  • Hình đại diện: Chọn hình đại diện cho bài viết/ tin tức.

  • Ngày đăng bài/ Ngày hạ bài: Chọn thời gian đăng và hạ (để trống nếu muốn đăng bài vô thời hạn) bài viết/ tin tức.

  • Nguồn: Nhập tên website lấy bài viết/ tin tức để sử dụng.

  • Link gốc: Dán link gốc của bài viết/ tin tức tại website khác sử dụng.

  • Meta Description/ Meta Keywords: Nhập thông tin các mô tả, từ khóa liên quan và chứa đựng trong bài viết/ tin tức nhằm mục đích phục vụ công việc SEO bài viết/ tin tức.

  • Giới thiệu: Gồm 02 phần: Phần chủ đề (nhập tiêu đề cho bài viết/ tin tức) và Phần mô tả nội dung chi tiết. (nhập nội dung chi tiết bài viết/ tin tức).

  • Phần giao diện chỉnh sửa Editor cho phép người dùng biên soạn, chỉnh sửa nội dung tương tự như Microsoft Word

Sau khi nhập nội dung bài viết, bạn ấn nút " Lưu " để hoàn tất.

Bài viết sau khi được tạo mới sẽ xuất hiện tại Danh sách tin tức.

Danh sách danh mục tin tức:

Là nơi chứa toàn bộ các danh mục tin tức của bạn, giúp bạn có thể sửa, xóa các danh mục tin tức đã tạo trước đó. Bạn có thể truy cập tại đây.

Danh sách tin tức:

Là nơi chứa toàn bộ các bài viết tin tức của bạn, giúp bạn có thể sửa, xóa các bài viết đã tạo trước đó. Bạn có thể truy cập tại đây.

Last updated