Thu chi ngân hàng

Thêm phiếu thu/ chi ngân hàng là module cho phép doanh nghiệp tạo mới phiếu thu/ chi hàng đối với các đối tượng được ghi nhận công nợ với doanh nghiệp.

Để sử dụng tính năng này, DN truy cập theo module Kế toán >> Thu chi ngân hàng hoặc truy cập tại đây

Bộ lọc

 • Cửa hàng: DN lọc cửa hàng để xem bút toán của từng cửa hàng

 • ID: ID của bút toán (Số ID tính theo toàn hệ thống)

 • Ngày giao dịch: Ngày hạch toán được tạo

 • Từ ngày - đến ngày: Khoảng thời gian bút toán được tạo

 • Chứng từ: Bút toán có gắn chứng từ hoặc không

 • ID chứng từ: Là ID đơn hàng hoặc phiếu XNK

 • Số tiền: Số tiền đã nộp/rút

 • Loại phiếu: Báo nợ(rút tiền)/Báo có(nộp tiền)

 • Loại hạch toán: Hạch toán tự động/ Không tự động

 • Mã tài khoản: Nhập tài khoản kế toàn cần lọc

 • Kiểu: Loại hạch toán được tạo ra

 • Loại đối tượng: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, dịch vụ trả góp, sàn TMĐT, khác

 • Đối tượng: Nhập tên của đối tượng (Đối tượng này phải có trên danh sách của phần mềm)

 • Ghi chú: Thêm ghi chú cho bút toán

 • Người tạo: Tên nhân viên tạo ra bút toán

 • Thêm mới: Nút này có tác dụng sau

  • Thêm phiếu thu chi: Thêm trực tiếp phiếu trên phần mềm

  • Import thu chi: Thêm nhiều phiếu cùng 1 lúc

 • Thao tác: Nút này có tác dụng sau

  • Xuất excel: Xuất file excel danh sách bút toán thu chi tiền mặt

  • In phiếu đã chọn: In bút toán đã chọn

Cách thêm thu chi ngân hàng

 • Cách 1: Thêm trực tiếp phiếu trên phần mềm

  • Bước 1: DN vào Kế toán >> Thu chi ngân hàng >> Thêm mới >> Nộp tiền|Rút tiền hoặc truy cập

  • Bước 2: DN điền đầy đủ các thông tin trên phiếu

   • Tài khoản: Chọn loại tài khoản ngân hàng nhận quỹ chuyển đến/ xuất quỹ tiền ngân hàng đi

   • Loại phiếu: Chon loại Báo nợ (rút tiền)/ Báo có (nộp tiền)

   • Loại đối tượng: Chọn đối tượng cần thêm phiếu báo nợ/báo có công nợ từ bảng chọn

   • Đối tượng: Nhập tên đối tượng cần báo nợ/báo có công nợ cụ thể. Ví dụ: Tên khách hàng, Tên nhà cung cấp, Tên dịch vụ trả góp,...

   • Số tiền: Nhập số tiền cần nộp/rút công nợ.

   • Loại chứng từ, ID chứng từ: Nhập số ID hóa đơn (Chứng từ) XNK theo số tiền công nợ đó (nếu muốn nộp/rút công nợ theo từng hóa đơn, chứng từ cụ thể)

   • Ghi chú: Nhập thông tin diễn giải cho phiếu báo nợ/báo có công nợ đó

  • Bước 3: Bấm Lưu hoặc Lưu và In vào hệ thống

   • Khi Báo có(nộp tiền) được xác lập, công nợ của đối tượng khách hàng vừa được thu sẽ giảm trừ một khoản bằng số tiền vừa được lập phiếu báo có.

   • Khi Báo nợ(rút tiền) được xác lập, công nợ của đối tượng nhà cung cấp/dịch vụ trả góp sẽ bị giảm trừ lên một khoản bằng số tiền vừa được lập phiếu báo nợ

Cách 2: Thêm nhiều giao dịch nộp tiền/ rút tiền

 • Bước 1: DN vào Kế toán >> Thu chi ngân hàng >> Thêm mới >> Import thu chi ngân hàng hoặc truy cập

 • Bước 2: DN tải file mẫu và điền các thông tin trong file

  • Bước 3: Chọn tệp và import

Phiếu báo nợ/báo có sau khi được thêm sẽ xuất hiện tại Danh sách phiếu thu chi ngân hàng

Lưu ý:

 • Nếu tài khoản kế toán có gắn kho thì sẽ chỉ hiện thị các tài khoản kế toán có gắn kho, kể cả tài khoản giám đốc và với tài khoản nhân viên được gắn theo kho sẽ chỉ hiển thị tài khoản kế toán có găn kho.

 • Nếu DN chọn Loại đối tượngKhác thì phiếu sẽ không có tài khoản đối ứng, nếu muốn thêm đầy đủ tài khoản đối ứng, DN vào Kế toán >> Bút toán >> Bút toán hoặc truy cập tại đây

Last updated