Comment

Mặc định chatbot chỉ tương tác với khách hàng qua tin nhắn riêng, do đó tính năng Bot bình luận sẽ giúp điều hướng các khách hàng bình luận trên bài viết về tin nhắn, sau đó chatbot bắt đầu tương tác với khách trong tin nhắn riêng

 • Trạng thái của Bot bình luận: bạn cần bật trạng thái này để Bot có thể hoạt động

 • Bấm thêm kịch bản để tạo kịch bản đầu tiên cho Bot bình luận

 • Có thể chọn các điều kiện để Bot bình luận hoạt động như sau:

  • Bài viết: áp dụng tất cả bài viết hoặc một bài viết nhất định

  • Bình luận cấp 1: Bot sẽ kiểm tra và chỉ tương tác với bình luận cấp 1, các khách trả lời dưới bình luận cấp 1 (reply comment) sẽ không được tương tác

  • SĐT, Email: kiểm tra bình luận có/không chứa SĐT hoặc email

  • Nội dung: (tương tự như cài đặt Từ khoá) kiểm tra trùng khớp nội dung, có/không chứa nội dung, có/không chứa từ khoá, bắt đầu với nội dung hoặc từ khoá

  • Hành động: với các bình luận thoả mãn điều kiện, Bot bình luận có thể tương tác bằng hành động like bình luận hoặc ẩn bình luận

  • Trả lời: với các bình luận thoả mãn điều kiện, Bot bình luận có thể trả lời bằng 1 bình luận hoặc gửi tin nhắn riêng (có thể tạo nhiều mẫu tin nhắn để Bot chọn ngẫu nhiên). Sau khi bot gửi tin nhắn riêng và khách có phản hồi, Chatbot có thể bắt đầu một kịch mới tương tác với khách

 • Thời gian áp dụng: Bạn có thể tuỳ chỉnh thời gian để Bot bình luận hoạt động (mặc định 24/7)

Last updated