Kế toán

Cài đặt chung

Cài đặt này bao gồm các cài đặt chung cho sản phẩm, kế toán, bảo hành, thông tin doanh nghiệp Bạn dùng cài đặt này khi muốn:

  • Tự động sinh mã vạch khi thêm sản phẩm mới.

  • Hiển thị số tồn có thể bán khi gợi ý sản phẩm

  • Sử dụng hạch toán kế toán tự động

  • Giới hạn số ngày cho phép nhân viên sửa, xóa bút toán

  • Xem thông tin doanh nghiệp

Truy cập cài đặt chung tại đây