Chính sách gửi tin nhắn ZNS

Chính sách daily quota

Lưu ý: Chính sách này không áp dụng cho ngành tài chính, ngân hàng, tiện ích công (các công ty điện, nước, hành chính công)

Quyền gửi ZNS theo phản hồi người nhận

Từ ngày 12/08/2021, Zalo sẽ áp dụng chính sách điều chỉnh quyền lợi gửi ZNS dựa theo phản hồi của người dùng. Chi tiết về cách đánh giá chất lượng gửi ZNS:

 • Chất lượng gửi của mỗi mẫu ZNS sẽ dựa trên tỷ lệ phản hồi tiêu cực của người nhận trên số ZNS đã gửi thuộc mẫu đó.

 • Chất lượng gửi ZNS của OA sẽ dựa trên tỷ lệ phản hồi tiêu cực của người nhận trên tổng số ZNS mà OA đã gửi.

 • Chất lượng gửi ZNS sẽ cập nhật theo thời gian thực. Chất lượng gửi ZNS của OA sẽ được chia làm 3 mức độ, với các quyền lợi tương ứng:

Quyền lợi gửi ZNS của OA sẽ được thể hiện qua 2 yếu tố:

Số lượng ZNS có thể gửi mỗi ngày

 • Mỗi OA sẽ khởi đầu với hạn mức 500 ZNS/ngày.

 • Dựa theo chất lượng và nhu cầu gửi, hạn mức gửi ZNS mỗi ngày của OA sẽ tự động được điều chỉnh như sau:

Nội dung ZNS có thể gửi

 • Nội dung gửi ZNS được chia thành những loại nội dung sau, với cấp độ tăng dần dựa trên tính chất phức tạp và rủi ro ảnh hưởng đến trải nghiệm của người nhận: Loại 1, 2, 3, 4, 5. Xem thêm các cấp độ tin nhắn ZNS tại đây

 • Khởi đầu, OA sẽ chỉ được gửi các mẫu ZNS có cấp độ thấp. Sau đó, dựa theo chất lượng gửi ZNS, Zalo sẽ tự động điều chỉnh cho phép OA gửi các loại nội dung ở cấp độ cao hơn:

(Ngoài ra, các OA thường xuyên duy trì được chất lượng gửi ZNS ở mức Tốt sẽ được Zalo mời tham gia thử nghiệm các loại ZNS đặc biệt nằm ngoài các nội dung trên)

 • Tìm hiểu thêm về cơ chế đánh giá tại đây Lưu ý đặc biệt

 • Quyền lợi gửi ZNS của OA sẽ được đánh giá mỗi ngày.

 • Sau khi tăng hoặc giảm hạn mức quyền lợi về số tin hoặc loại nội dung, OA sẽ phải đợi 7 ngày để có thể tiếp tục được thay đổi hạn mức của quyền lợi đó. Đây là khoảng thời gian vừa đủ để Zalo có thể đánh giá chính xác về khả năng gửi ZNS của OA tại hạn mức quyền lợi mới.

 • Nếu chất lượng gửi ZNS của OA thường xuyên ở mức Kém, bên cạnh việc giảm quyền lợi gửi, Zalo có thể đưa ra quyết định ngừng cung cấp hoàn toàn dịch vụ ZNS cho doanh nghiệp

 • Để đảm bảo an toàn cho người dùng Zalo, DN sẽ không xem được tỷ lệ phản hồi tiêu cực và sẽ chỉ nhận được các thông báo của Zalo

Last updated