Kế toán

Lịch sử cài đặt

Lịch sửa cài đặt giúp lưu trữ toàn bộ các hành động khi bạn thao tác tại Module cài đặt. Lịch sử này bao gồm các thông tin bạn nhập, sửa, xóa