Sản phẩm xuất nhập vị trí

Ý nghĩa

Sản phẩm xuất nhập vị trí là một cách hiển thị khác của để ghi nhận lịch sử xuất nhập vị trí, thay vì xem theo từng phiếu, phần mềm còn hỗ trợ bạn xem và theo dõi lịch sử xuất nhập vị trí của từng sản phẩm.

Bản chất của Hóa đơn xuất nhập vị tríSản phẩm xuất nhập vị trí là việc theo dõi lịch sử Xuất nhập vị trí của các sản phẩm theo dạng xem cả phiếu hoặc xem theo từng sản phẩm.

Để quản lý lịch sử xuất nhập sản phẩm ra vào vị trí, bạn truy cập module Kho hàng - chọn Vị trí sản phẩm - chọn Sản phẩm xuất nhập vị trí hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

Bộ lọc

 1. Doanh nghiệp: Lọc lịch sử xuất nhập sản phẩm theo doanh nghiệp trong trường hợp tài khoản của bạn đang quản lý nhiều doanh nghiệp cùng lúc.

 2. Ngày tạo từ - đến: Lọc lịch sử xuất nhập sản phẩm theo ngày thao tác tạo hóa đơn xuất nhập vị trí.

 3. Cửa hàng: Lọc lịch sử xuất nhập sản phẩm theo cửa hàng, kho thực hiện xuất nhập.

 4. Sản phẩm: Lọc lịch sử xuất nhập của sản phẩm.

 5. ID phiếu: Lọc lịch sử xuất nhập sản phẩm theo ID hóa đơn xuất nhập vị trí tương ứng.

 6. Vị trí: Lọc lịch sử xuât nhập sản phẩm tương ứng với vị trí cần lọc.

Danh sách sản phẫm xuất nhập vị trí

 1. ID: ID sản phẩm xuất nhập vị trí.

 2. Ngày: Ngày thao tác xuất, nhập sản phẩm ra vào vị trí.

 3. Kho, Vị trí : Kho hàng, vị trí sản phẩm tiến hành xuất, nhập sản phẩm.

 4. Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Mã vạch: Thông tin sản phẩm xuất, nhập ra vào vị trí.

 5. Loại: Loại xuất khỏi vị trí hoặc nhập vào vị trí.

 6. SL: Số lượng sản phẩm được xuất, nhập.

 7. Tồn: SL tồn tại vị trí (tại kho xuất, nhập).

Xếp sản phẩm vào vị trí

Xếp sản phẩm vào vị trí trực tiếp trên Nhanh.vn

Bước 1: Bạn bấm vào nút Thêm mới -> chọn Xếp sản phẩm vào vị trí hoặc truy cập tại đây

Bước 2: Tại tab Thêm mới, bạn chọn điền các thông tin và ấn nút Lưu

Import xếp sản phẩm vào vị trí từ file excel

Bước 1: Bạn bấm vào nút Thêm mới -> chọn Xếp sản phẩm vào vị trí -> bấm vào tab Import excel hoặc truy cập tại đây

Bước 2: Tại tab Import excel, bạn tải file excel mẫu từ Nhanh.vn, điền thông tin và up lên ở mục chọn tệp, sau đố ấn nút Lưu

File excel mẫu tải về có dạng như hình bên dưới

Lấy sản phẩm từ vị trí

Lấy sản phẩm từ vị trí trực tiếp trên Nhanh.vn

Bước 1: Bạn bấm vào nút Thêm mới -> Lấy sản phẩm từ vị trí hoặc truy cập tại đây

Bước 2: Tại tab Thêm mới, bạn chọn điền các thông tin và ấn nút Lưu

Lấy sản phẩm từ vị trí từ file excel

Bước 1: Bạn bấm vào nút Thêm mới -> chọn Xếp sản phẩm vào vị trí -> bấm vào tab Import excel hoặc truy cập tại đây

Bước 2: Tại tab Import excel, bạn tải file excel mẫu từ Nhanh.vn, điền thông tin và up lên ở mục chọn tệp, sau đố ấn nút Lưu

File excel mẫu tải về có dạng như hình bên dưới

Last updated