Xuất nhập kho

Khái niệm

Xuất nhập kho quản lý tất cả lịch sử xuất nhập tác động tới tồn kho của sản phẩm. Trong mục xuất nhập kho có 2 khái niệm chính:

 • Phiếu xuất nhập kho: Tương ứng với mỗi thao tác nhập/xuất sản phẩm, hệ thống sẽ sinh ra 1 phiếu XNK và gắn cho phiếu đó 1 ID riêng biệt.

 • Sản phẩm xuất nhập kho: Trong mỗi phiếu XNK sẽ có 1 hoặc nhiều sản phẩm XNK, mỗi sản phẩm XNK đó được hệ thống cấp cho 1 ID riêng biệt.

Để truy cập màn hình quản lý Xuất nhập kho, bạn truy cập module Kho hàng - chọn Xuất nhập kho.

Phiếu xuất nhập kho

Màn hình quản lý Phiếu xuất nhập kho như sau:

Bộ lọc phiếu XNK

 • Doanh nghiệp: Lọc phiếu XNK theo doanh nghiệp trong trường hợp tài khoản của bạn đang quản lý nhiều doanh nghiệp cùng lúc.

 • Cửa hàng: Lọc phiếu XNK theo cửa hàng/kho thao tác.

 • ID: Lọc phiếu XNK theo ID phiếu.

 • Loại: Lọc phiếu XNK theo loại Nhập kho hoặc Xuất kho.

 • Kiểu: Lọc phiếu XNK theo kiểu xuất nhập kho.

 • Từ - đến: Lọc phiếu XNK theo ngày xuất/nhập. Mặc định hệ thống sẽ hiển thị phiếu XNK trong 10 ngày gần nhất. Để xem các phiếu XNK trong quá khứ vui lòng chọn lại khoảng thời gian lọc.

 • Kho liên quan: Lọc các phiếu chuyển kho có liên quan tới kho/cửa hàng đã chọn.

 • Sản phẩm, IMEI: Lọc phiếu XNK mà trong đó có chứa sản phẩm hoặc IMEI đã chọn.

 • Đặc điểm: Lọc phiếu XNK có 1 hoặc 1 số hoặc tất cả các đặc điểm sau:

  • Có chiết khấu

  • Có khách hàng

  • Đơn từ đơn hàng: Lọc phiếu XNK của đơn hàng đã thành công.

  • Không có nhân viên bán hàng

  • Có công nợ: Lọc phiếu XNK có công nợ theo phiếu chưa được thanh toán.

  • Còn công nợ: Lọc phiếu XNK có công nợ theo phiếu chưa được thanh toán hết.

  • Hết công nợ: Lọc phiếu XNK đã được thanh toán hết.

  • Nhập máy cũ: Lọc phiếu XNK theo giao dịch nhập máy cũ. Xem hướng dẫn chi tiết nhập máy cũ tại đây.

 • ID đơn hàng: Lọc phiếu XNK theo ID đơn hàng đã thành công.

 • ID phiếu kiểm kho: Lọc phiếu XNK theo ID phiếu kiểm kho (đã bù trừ) gắn với phiếu đó.

 • ID phiếu bảo hành: Lọc phiếu XNK theo ID phiếu bảo hành gắn với phiếu đó.

 • ID phiếu nháp: Lọc phiếu XNK theo ID phiếu nháp gắn với phiếu đó.

 • Khách hàng: Lọc phiếu XNK theo khách hàng.

 • Người tạo: Lọc phiếu XNK theo người tạo.

 • Nhân viên bán hàng: Lọc phiếu XNK theo nhân viên bán hàng.

 • Nguồn khách hàng: Lọc phiếu XNK theo nguồn đơn hàng.

 • Nhà cung cấp: Lọc phiếu XNK theo nhà cung cấp.

 • Ghi chú: Lọc phiếu XNK theo ghi chú. Bạn có thể quy định ghi chú phiếu XNK theo những mẫu/từ khóa nhất định để tiện tra cứu.

Danh sách phiếu XNK

 • ID | Ngày: ID phiếu XNK và ngày xuất/nhập kho. Khi trỏ chuột vào ID phiếu, bạn sẽ xem được ngày giờ tạo phiếu XNK.

 • Nếu phiếu XNK có liên quan tới 1 phiếu XNK gốc, cột ID | Ngày sẽ hiển thị thêm thông tin phiếu XNK liên quan.

 • Kho hàng: Kho hàng xuất/nhập kho và loại, kiểu XNK.

 • SP: Tổng sản phẩm trong phiếu XNK đó. Trong phiếu XNK có thể có 1 hoặc nhiều sản phẩm.

 • SL: Tổng số lượng sản phẩm trong phiếu XNK đó.

 • Tổng tiền:

 • Người tạo, Khách hàng: Người tạo phiếu XNK và khách hàng của phiếu XNK đó.

Thao tác với phiếu XNK

Thêm mới

Nhanh.vn hỗ trợ bạn thêm mới phiếu XNK thủ công hoặc import bằng excel.

Xem chi tiết hướng dẫn thêm mới phiếu XNK tại đây.

Thao tác

 • Thao tác với 1 hoặc nhiều phiếu XNK cùng lúc: Sau khi tích chọn các phiếu XNK cần thao tác, bạn bấm vào Thao tác để:

 • Xuất excel: Hệ thống hỗ trợ bạn xuất excel tất cả các trang danh sách phiếu XNK hoặc chỉ xuất excel trang hiện tại hoặc chỉ các phiếu XNK đã chọn. Bạn có thể tùy chọn cột thông tin cần xuất hoặc xuất thông tin tất cả các cột.

 • In các phiếu XNK đã chọn: In phiếu xuất/nhập kho tương ứng với phiếu XNK đã chọn.

 • Đổi ngày XNK: Mặc định hệ thống sẽ lấy ngày XNK là ngày tạo phiếu. Trong trường hợp bạn cần tạo lại 1 phiếu XNK cho ngày quá khứ, sau khi tạo phiếu, bạn chọn phiếu và thao tác đổi ngày XNK để sửa ngày XNK về ngày trong quá khứ. Lúc ngoài danh sách phiếu XNK, ngày XNK phiếu đó sẽ là ngày trong quá khứ, khi bạn trỏ chuột vào ID phiếu sẽ thấy ngày giờ tạo phiếu XNK. Tính năng này không phân sẵn cho doanh nghiệp, trong trường hợp muốn sửa ngày XNK với số lượng nhiều hoặc thường xuyên, bạn liên hệ chăm sóc khách hàng của Nhanh hoặc gọi tổng đài 1900 2812 để được mở tính năng này cho doanh nghiệp.

 • Thao tác với từng phiếu XNK: Ngoài việc hỗ trợ thao tác với nhiều phiếu XNK, hệ thống còn hỗ trợ bạn thao tác với từng phiếu XNK:

 • In phiếu: In phiếu XNK với mẫu in tương ứng.

 • Sửa phiếu: Sau khi sửa phiếu, hệ thống sẽ đánh dấu phiếu XNK đã bị sửa và lưu log sửa phiếu để bạn dễ dàng kiểm tra.

 • In mã vạch sản phẩm có trong phiếu: In mã vạch tất cả các mã sản phẩm trong phiếu XNK theo số lượng chính xác tương đương với từng mã sản phẩm. Bạn có thể sử dụng thao tác này để in nhanh mã vạch sản phẩm theo từng lần nhập.

 • In IMEI sản phẩm phiếu XNK: In mã vạch IMEI sản phẩm trong phiếu XNK.

 • Xuất excel in mã vạch bằng bartender: Trong trường hợp bạn không sử dụng tính năng in mã vạch có sẵn trên Nhanh mà muốn in mã vạch sản phẩm theo mẫu riêng tùy chỉnh thì có thể xuất excel mã vạch sản phẩm và số lượng sản phẩm trong phiếu để in mã vạch bằng bartender.

 • Xóa phiếu: Sau khi xóa phiếu, hệ thống sẽ lưu lại log xóa phiếu để bạn dễ dàng kiểm tra.

Sản phẩm xuất nhập kho

Sản phẩm là chi tiết lịch sử xuất nhập kho bóc tách theo sản phẩm. Màn hình quản lý sản phẩm xuất nhập kho như sau:

Bộ lọc sản phẩm XNK

Bộ lọc sản phẩm XNK tương tự như bộ lọc phiếu XNK và có thêm 1 số thông tin sau:

 • Loại SP: Lọc sản phẩm XNK theo loại sản phẩm.

 • Danh mục, Danh mục nội bộ, Thương hiệu: Lọc sản phẩm XNK theo danh mục sản phẩm, danh mục nội bộ hoặc thương hiệu.

 • Lợi nhuận: Lọc sản phẩm XNK có lợi nhuận >, < hoặc = mức nào đó.

 • Giá bán: Lọc theo giá bán, giá nhập sản phẩm (tướng ứng với cột Giá trong phiếu XNK)

 • Giá: Lọc theo khoảng giá các phiếu xuất nhập kho (tương ứng với cột Giá trong phiếu XNK)

Danh sách sản phẩm XNK

 • ID | Ngày: ID sản phẩm XNK và ngày xuất/nhập kho. Khi trỏ chuột vào ngày xuất nhập kho, bạn sẽ xem được ngày giờ tạo phiếu XNK.

 • Kho hàng: Kho hàng xuất/nhập kho và loại, kiểu XNK.

 • Sản phẩm: Tên sản phẩm XNK.

 • SL: Số lượng sản phẩm xuất/nhập kho.

 • Tồn: Tồn của sản phẩm trong kho hàng ở thời điểm sau khi tạo phiếu XNK (số liệu ở cột Tồn của sản phẩm đó trong chi tiết tồn kho).

 • Giá: Giá bán hoặc giá nhập của sản phẩm trong phiếu XNK (tùy theo loại và kiểu XNK gì mà cột *Giá là giá vốn hay giá bán)

 • Tên sản phẩm cha, Mã sản phẩm cha: Hiển thị tên sản phẩm cha, mã sản phẩm cha ở danh sách sản phẩm XNK

 • Mã sản phẩm, ĐVT: Hiển thị mã sản phẩm, đơn vị tính của sản phẩm ở danh sách sản phẩm XNK

 • Giá vốn:Hiển thị giá vốn của sản phẩm XNK

 • Tiền: Tổng tiền sản phẩm trước chiết khấu = Giá x Số lượng

Thao tác sản phẩm XNK

Thêm mới

Nhanh.vn hỗ trợ bạn thêm mới Nhập hoặc Xuất kho.

Xem chi tiết hướng dẫn thêm mới phiếu XNK [tại đây]((https://manual.nhanh.vn/pos-tinh-nang/kho-hang/nhap-hang).

Thao tác

Sau khi tích chọn các phiếu XNK cần thao tác, bạn bấm vào Thao tác để:

 • Xóa phiếu đã chọn: Hỗ trợ xóa các sản phẩm XNK đã chọn. Trong trường hợp 1 phiếu XNK có nhiều sản phẩm, bạn thao tác xóa tất cả sản phẩm XNK trong phiếu đó thì phiếu XNK mới bị xóa hoàn toàn.

 • Xuất excel: Hệ thống hỗ trợ bạn xuất excel tất cả các trang danh sách phiếu XNK hoặc chỉ xuất excel trang hiện tại. Bạn có thể tùy chọn cột thông tin cần xuất hoặc xuất thông tin tất cả các cột.

 • In mã vạch phiếu đã chọn: In mã vạch sản phẩm XNK với số lượng tương ứng.

Last updated