Báo cáo

Báo cáo thống kê số lượng kịch bản được chatbot gửi đi, bạn có thể dựa vào đây để xem khách hàng thường xuyên cần chatbot hỗ trợ vấn đề nào nhất

Ngoài ra người dùng có thể Xuất excel báo cáo tại nút Thao tác góc trên bên phải

Last updated