Trung tâm bảo hành

Khi khách hàng mang sản phẩm đến bảo hành sửa chữa, doanh nghiệp có thể chỉ định nhân viên sửa chữa hoặc chuyển sản phẩm sang trung tâm bảo hành.

Các nghiệp vụ liên quan đến trung tâm bảo hành:

  • Thêm trung tâm bảo hành

  • Chuyển sản phẩm sang trung tâm bảo hành

  • Nhận sản phẩm từ trung tâm bảo hành.

Thêm trung tâm bảo hành

  • Truy cập lần lượt vào Bảo hành / Trung tâm bảo hành / bấm vào Thêm mới, hoặc truy cập tại đây

  • Nhập thông tin trung tâm bảo hành, sau đó lưu lại:

Chuyển sản phẩm sang trung tâm bảo hành

Sau khi tiếp nhận bảo hành, doanh nghiệp kiểm tra xem sản phẩm có thể được bảo hành ở trung tâm nào, sau đó thực hiện thao tác chuyển sản phẩm sang trung tâm bảo hành:

  • Tại trang Lịch sử bảo hành, tích chọn phiếu muốn chuyển, bấm vào "Thao tác", chọn "Chuyển sang Trung tâm bảo hành".

  • Hệ thống hiện popup, doanh nghiệp chọn trung tâm bảo hành và ngày hẹn trả, sau đó bấm vào "Chuyển"

Tại trang Lịch sử bảo hành, doanh nghiệp có thể dùng Tìm kiếm nâng cao để lọc ra các sản phẩm đang gửi trung tâm bảo hành, lọc thời gian trung tâm bảo hành hẹn trả, để chủ động đến trung tâm bảo hành lấy sản phẩm về:

Nhận sản phẩm từ trung tâm bảo hành

Sau khi đã lấy sản phẩm từ trung tâm bảo hành về, doanh nghiệp vào Lịch sử bảo hành, tích chọn phiếu, bấm vào "Thao tác", chọn "Nhận sản phẩm từ trung tâm bảo hành".

Đổi trạng thái cho phiếu (Đã sửa xong / Không sửa được), chọn ngày nhận sản phẩm:

Ngoài ra doanh nghiệp có thể điền IMEI mới mà Trung tâm bảo hành đổi mới cho doanh nghiệp.

Sau khi lưu thì:

  • IMEI cũ sẽ có trạng thái Đã trả nhà cung cấp

  • IMEI mới sẽ có trạng thái Đang bảo hành

  • Phiếu bảo hành có trạng thái Đã sửa xong, kèm thêm ghi chú "Trung tâm bảo hành đổi IMEI A sang IMEI B"

Sau khi đổi IMEI, doanh nghiệp có thể tiếp tục thao tác trả cho khách hàng

Last updated