Hạch toán Kế toán trong Bảo hành

Khi Trả bảo hành thì hệ thống sẽ tạo ra các phiếu:

  • Phiếu bán hàng hạch toán theo Nợ 131, Có 5111 - Hạch toán số tiền = phí sửa chữa + giá linh kiện (nếu có)

  • Phiếu thu hạch toán theo Nợ 1111 (mã tk tiền mặt), Có 131 - Hạch toán số tiền mặt khách đưa cho doanh nghiệp

  • Phiếu Báo có (thu tiền) hạch toán theo Nợ (mã tk ngân hàng), Có 131 - Hạch toán số tiền chuyển khoản khách chuyển cho doanh nghiệp

  • Phiếu xuất hạch toán theo Nợ 1561, Có 632 - Hạch toán giá vốn của linh kiện.

Các phiếu này được gắn chứng từ theo ID phiếu trả bảo hành

Lưu ý:

  • Nếu như không điền tiền mặt, tiền chuyển khoản thì hạch toán kế toán phiếu XNK trả bảo hành sẽ chỉ sinh phiếu bán hàng, phần mềm sẽ ghi nhận khách hàng đang nợ doanh nghiệp đúng bằng số tiền trong phiếu

  • Nếu điền số tiền khách trả < số tiền phải trả thì hạch toán phiếu XNK trả Bảo hành sẽ sinh ra phiếu bán hàng, phiếu thu/ phiếu chuyển khoản với số tiền tương ứng, phần mềm sẽ ghi nhận khách hàng đang nợ doanh nghiệp với số tiền chênh lệch còn lại.

Công nợ này sẽ theo dõi được ở Danh sách Công nợ khách hàng

Last updated