Hóa đơn điện tử

​Trang danh sách Hóa đơn diện tử lưu trữ các bán lẻ, bán sỉ sau khi được tạo hoá đơn điện tử nháp hoặc phát hành hoá đơn điện tử.

Bạn truy cập Bán lẻ >> Hóa đơn điện tử hoặc truy cập tại đây

 • Cột ID: loại [L] tương đương với phiếu bán lẻ, loại [B] tương đương với phiếu bán sỉ

 • Cột Hoá đơn điện tử gồm các trạng thái:

  • Nháp: phiếu đã được tạo hoá đơn điện tử nháp

  • Phát hành: phiếu đã được phát hành hoá đơn điện tử và có số hoá đơn điện tử

  • Huỷ phát hành: phiếu đã được phát hành hoá đơn điện tử sau đó bị huỷ

 • Cột Mã cơ quan thuế: Sau khi phát hành hoá đơn thành công và gửi sang Cơ quan thuế, hệ thống sẽ gửi lại mã của Cơ quan thuế, bạn cần bấm Cập nhật trạng thái hoá đơn điện tử để lấy mã này

 • Cột người tạo: người bấm nút tạo hoá đơn điện tử nháp hoặc phát hành hoá đơn điện tử trên Nhanh

 • Nút thao tác – Cập nhật trạng thái hoá đơn điện tử: các thao tác trên hệ thống hoá đơn điện tử làm thay đổi trạng thái của hoá đơn điện tử (như bấm phát hành cho hoá đơn điện tử nháp, huỷ hoá đơn điện tử đã phát hành) đều không tự động cập nhật về Nhanh, do đó bạn cần bấm nút này để cập nhật lại trạng thái

Last updated