Danh sách bot

Tại danh sách chatbot bạn sẽ xem được các chatbot đã tạo

  • Tạo chatbot mới: bạn cần đặt tên cho chatbot và chọn page để chatbot chạy, mỗi page chỉ được kết nối với 1 chatbot

  • Chatbot đã tạo: bạn click vào chatbot đã tạo tại danh sách chatbot để sửa, hoặc click vào nút để nhân bản/đổi tên/xoá chatbot

  • Chọn lại chatbot: bạn click vào nút chọn lại bot tại cuối thanh công cụ

Last updated