Nhập máy cũ

Tình huống sử dụng

Tính năng nhập máy cũ hỗ trợ ghi nhận giao dịch thu mua lại máy cũ từ khách hàng, thường áp dụng trong trường hợp thu cũ đổi mới.

Tính năng nhập máy cũ chỉ hỗ trợ cho sản phẩm IMEI.

Quy trình nhập máy cũ

Bước 1: Kiểm tra và định giá sản phẩm

Thông thường các doanh nghiệp hỗ trợ thu mua máy cũ đều có 1 quy định chính sách thu mua cụ thể, rõ ràng theo tình trạng máy. Máy cũ thường được phân theo level và mỗi level sẽ có khung giá mua lại khác nhau.

Khi khách hàng mang máy tới để bán lại, bạn cần tiến hành kiểm tra máy móc, phân level và định giá sản phẩm. Nếu khách hàng đồng ý với mức giá mua vào mà bạn đề ra, bạn tiến hành thao tác các bước tiếp theo.

Bước 2: Truy cập màn hình nhập máy cũ

Bạn truy cập module Bán hàng - chọn Nhập máy cũ hoặc truy cập tại đây

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết

Màn hình nhập máy cũ như sau:

 1. Cửa hàng: Chọn cửa hàng tiến hành thu mua sản phẩm cũ.

 2. Sản phẩm: Tên sản phẩm mua vào, chỉ hỗ trợ mua lại sản phẩm có tên trong danh sách sản phẩm trên phàn mềm. Nếu sản phẩm mua vào chưa tồn tại trên hệ thống, bạn vui lòng tạo sản phẩm rồi mới quay lại tạo phiếu nhập máy cũ.

 3. IMEI sản phẩm: IMEI của sản phẩm mua vào (không bắt buộc là IMEI có sẵn trong danh sách IMEI).

 4. Giá nhập mới: Giá mua lại sản phẩm cũ từ khách hàng, do doanh nghiệp định giá và đàm phán với khách hàng.

 5. Giá bán mới: Giá bán ra sản phẩm. Sản phẩm cũ thường là sản phẩm like new, new 90%... nên giá trị bán ra thường không bằng giá bán của sản phẩm mới hoàn toàn. Việc định giá sản phẩm tùy thuộc vào doanh nghiệp.

Nếu điền "Giá nhập mới" và "Giá bán mới" thì hệ thống sẽ lưu giá đích danh cho IMEI này, khi bán IMEI sẽ lấy theo giá đích danh, nếu không nhập thì khi bán ra sẽ lấy theo giá bán ở thông tin sản phẩm.

 1. Thông tin khách hàng: Thông tin khách hàng bán lại sản phẩm.

 2. Nhân viên kinh doanh.

 3. Nhân viên bán hàng.

 4. Mô tả: Tương ứng với mô tả phiếu XNK.

 5. Thanh toán: Nếu doanh nghiệp có sử dụng module kế toán, sau khi lưu phiếu sẽ tự động tạo công nợ phải trả gắn với đối tượng khách hàng, và tạo một phiếu chi tương ứng nếu có chọn "Tài khoản trả tiền" và "Tiền trả khách".

Bước 4: Kiểm tra thông tin và lưu phiếu

Sau khi Lưu phiếu nhập máy cũ, hệ thống sẽ sinh ra các thông tin sau:

 • 1 phiếu Nhập nhà cung cấp theo các thông tin đã điền trong phiếu.

 • IMEI máy cũ được ghi nhận ở trạng thái Mới, bạn cần sửa IMEI để thêm thông tin về bảo hành hoặc điều chỉnh giá đích danh, ghi chú IMEI.

 • Công nợ chưa thanh toán được ghi nhận cho khách hàng, bạn có thể kiểm tra chi tiết tại công nợ khách hàng.

Last updated