Kế toán

Bộ phận kế toán có nhiệm vụ quản lý việc thu chi cũng như dòng tiền của cửa hàng. Trên phần mềm Nhanh, bộ phận kế toán thường thao tác các nghiệp vụ sau:

1. Kế toán trưởng

Tất cả tính năng trong Module Kế toán

Xem các báo cáo Kế toán

Xem báo cáo doanh thu

2. Nhân viên kế toán

Thêm mới phiếu thu chi (tiền mặt, ngân hàng)

3. Báo cáo Bộ phận Kế toán

Báo cáo chỉ số Sell through = sl hàng bán/ sl hàng ban đầu x 100

Vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu, phải trả

BC dòng tiền realtime

Báo cáo sử dụng quỹ và dòng tiền thu về

Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, dòng tiền, BC KQHĐKD

Last updated