Từ khóa

Trong trường hợp khách hàng không nhấn vào các lựa chọn mà chatbot đưa ra, chỉ nhắn 1 đoạn văn bản, khi đó tính năng Từ khoá sẽ giúp chatbot nhận diện trong đoạn tin nhắn của khách có chứa từ khoá gì để phản hồi lại bằng 1 tin nhắn hoặc kịch bản

Tại giao diện, người dùng có thể nhấn vào dấu + Thêm nhóm mới để tạo một nhóm quản lý từ khóa

 • Bạn bấm Thêm quy tắc để cấu hình từ khoá mới

 • Cài đặt tin nhắn của khách hàng có chứa từ khóa gồm 1 trong các cài đặt sau

 • Phần bên trái để điền các từ khoá mà bạn cần Chatbot nhận diện, các điều kiện để chatbot nhận diện từ khoá:

  • Có chứa nội dung: trong tin nhắn của khách có chứa 1 hoặc nhiều đoạn văn bản nhất định

  • Có chứa từ khoá: trong tin nhắn của khách có chứa 1 hoặc nhiều từ khoá nhất định (thường dùng với chatbot zalo)

  • Trùng khớp: tin nhắn của khách phải trùng khớp 100% với nội dung đã cấu hình

  • Bắt đầu với nội dung: tin nhắn của khách phải bắt đầu với 1 trong số nội dung đã cấu hình

  • Bắt đầu với từ khoá: tin nhắn của khách phải bắt đầu với 1 trong số từ khoá đã cấu hình (thường dùng với chatbot zalo)

 • Phần bên phải để nhập câu trả lời của chatbot: có thể là 1 tin nhắn văn bản hoặc kịch bản. Bạn có thể thêm nhiều câu trả lời, chatbot sẽ lấy ngẫu nhiên 1 trong các câu trả lời đã tạo để gửi cho khách hàng (tránh bị báo spam)

 • Để tạo thêm quy tắc khác cho từ khóa, người dùng nhấn tại nút Thêm quy tắc tại góc trên bên phải như sau

 • Người dùng có thể xóa từng quy tắc đã tạo tại icon thùng rác cuối quy tắc hoặc xóa toàn bộ nhóm từ khóa tại icon thùng rác góc trên bên phải

Bạn có thể khai báo một số từ khoá tương đồng (VD: xin chào, hello, hi, chào shop,…) và soạn một vài tin nhắn mẫu có cùng từ khóa. Khi khách hàng chat “xin chào”, chatbot sẽ lấy ngẫu nhiên một trong số các tin nhắn mẫu để trả lời khách hàng

Last updated