Đơn hàng Đơn thành công

Báo cáo đơn hàng thành công theo thời gian thống kê lại các đơn đã được chuyển trạng thái thành công, giúp nhà bán theo dõi được thông tin về đơn hàng thành công từ đó ra được doanh thu thực tế.

Để xem báo cáo, bạn thao tác tại Báo cáo > Đơn hàng > Đơn thành công hoặc truy cập tại đây.

Chi tiết báo cáo

Báo cáo đơn hàng thành công theo thời gian chia làm hai phần chính là báo cáo tổng hợp theo cửa hàng và báo cáo tổng hợp theo từng ngày trong khảong thời gian lọc.

Bộ lọc báo cáo

Giao diện tổng quan

 • Bạn có thể bấm vào icon hình cuốn sách để ẩn/hiện một số cột

 • Nút Thao tác hỗ trợ xuất excel hoặc in báo cáo

 • Chế độ xem*: Bạn có thể xem theo 1 trong 3 cách:

  • Lọc theo ngày tạo: tổng hợp các đơn được tạo trong khoảng thời gian lọc và đã thành công

  • Lọc theo ngày gửi hãng vận chuyển: tổng hợp các đơn được gửi sang hãng vận chuyển trong khoảng thời gian lọc và đã thành công

  • Lọc theo ngày thành công: tổng hợp các đơn được chuyển trạng thái thành công trong khoảng thời gian tạo. Mặc định hệ thống xem theo chế độ này

Báo cáo đơn thành công theo cửa hàng

Giao diện tổng quan

Lưu ý: Báo cáo này bao gồm các đơn trạng thái Đang chuyển hoàn, Đã chuyển hoàn chỉ để tính đủ phí phải trả HVC, không tính doanh thu của các đơn này. Do đó Doanh thu, Giá vốn, Lợi nhuận không bị ảnh hưởng

 • Hệ thống cung cấp biểu đồ kết hợp đường và cột để so sánh doanh thu thu về và số lượng đơn để bạn cân đối giá bán cho sản phẩm từ đó tối ưu lợi nhuận.

Báo cáo đơn thành công theo ngày trong khoảng lọc

Tương tự như báo cáo đơn thành công theo cửa hàng, tại đây thống kê đơn các thông tin trong bảng theo số liệu đơn thành công trong từng ngày thuộc khoảng thời gian mà doanh nghiệp đã lọc. Các cột lấy dữ liệu tương ứng với các cột trong báo cáo đơn thành công theo cửa hàng.

Ví dụ

Đơn hàng chốt trên Vpage ngày 23/05/2022, tạo đơn bắn sang HVC luôn, đến 24/05/2022 hoàn tất giao hàng cho khách , trạng thái đơn thành công.

 • Đơn sẽ nằm trong khoảng lọc có bao gồm ngày 23/05/2022, chế độ xem Ngày tạo; hoặc khoảng lọc bao gồm ngày 23/05/2022 chế độ xem Ngày gửi vận chuyển, hoặc khoảng lọc bao gồm ngày 24/05/2022, chế độ xem theo ngày thành công.

 • Trước ngày 23/05, sản phẩm trong đơn chưa có giá vốn. Đến ngày 24/05 cập nhật giá vốn và bấm tính lại thì báo cáo nhận giá vốn sản phẩm hiện tại.

Logic giá vốn

 • Trường hợp sản phẩm ban đầu chưa có giá vốn:

  • Sau khi đơn đã thành công, bạn có sửa và cập nhật tính lại giá vốn cho sản phẩm thì giá vốn trên báo cáo sẽ nhận theo giá vốn ở thời điểm hiện tại.

 • Trường hợp sản phẩm đã có giá vốn từ trước:

  • Khi đơn thành công, báo cáo nhận giá vốn tại thời điểm thành công và không thay đổi nữa (kể cả sau đó có sửa cập nhật lại giá vốn sản phẩm).

Logic chiết khấu

 • Chiết khấu ở báo cáo đơn hàng thành công sẽ chỉ hiện chiết khấu của mục Tổng bán vì chiết khấu của các đơn trả đã trừ thẳng vào giá trị Tổng trả rồi

 • Ví dụ: Ở báo cáo này có 2 đơn trả của kho tổng với tổng giá trị là 1.650.000 trong đó có 200.000 là chiết khấu

Khi đó ở báo cáo đơn hàng Thành công cũng sẽ chỉ ghi nhận giá trị đơn trả là giá trị đơn đã trừ chiết khấu (là 1.450.000)

Câu hỏi thường gặp

1.Trong báo cáo đơn hàng thành công, cột Chênh phí được tính như thế nào ?

 • Cột Chênh phí = Phí ship báo khách - Phí vận chuyển - Phí thu tiền hộ

 • Màu Xanh: lãi phí vận chuyển

 • Màu đỏ: bù lỗ phí vận chuyển"

2. Tại sao doanh thu giữa báo cáo đơn hàng thành công và báo cáo đơn hàng theo nhân viên lại không khớp nhau ?

 • Doanh thu trong báo cáo đơn hàng thành công được tính: Doanh thu = Tổng bán - Tổng trả - Chiết khấu - Tiêu điểm

 • Doanh thu trong báo cáo đơn hàng theo nhân viên được tính: Doanh thu = Tổng bán - Chiết khấu - Tiêu điểm

 • Như vậy cách tính doanh thu giữa 2 báo khác nhau, nên khi bạn có đơn trả thì doanh thu giữa 2 báo khác nhau.

 • Ngoài ra bạn cần kiểm tra lại khoảng thời lọc xem báo cáo giống nhau. Báo cáo đơn hàng theo nhân viên xử lý cần lọc theo ngày thành công và theo nhân viên tạo."

Last updated