Cài đặt bài viết

 • Khi muốn xem danh sách các bài viết mà không phải xem trực tiếp trên fanpages, bạn có thể truy cập vào Cài đặt/ Bài viết

 • Giao diện tổng quan

 • Giải thích các cột:

  • Ảnh: ảnh đại diện của bài viết đó.

  • Bài viết: nội dung của bài viết.

  • Số lượng hội thoại: số lượng bình luận của bài viết, bao gồm cả bình luận của page trả lời.

  • Số lượng hội thoại có chứa số điện thoại: sẽ hiển thị ở cột này là các hội thoại có chứa sđt.

  • Công cụ: Để Cài đặt (bình luận và tin nhắn), Cập nhật lại nội dung bài viết hoặc xuất excel bình luận.

Lọc, xem bài viết

Xem bài viết

 • Để xem bài viết chi tiết trên Fanpage FB bạn sẽ nhấn vào mũi tên ở cột ảnh.

Lọc bài viết

 • Bạn muốn tìm kiếm 1 bài viết bất kì nhấn lọc bài viết bạn sẽ lọc theo dạng : pageID_postID.

 • Ví dụ : ID fanpage là 1984001441641663 , ID bài viết là 5403128563062250 => tại ô lọc sẽ điền là : 1984001441641663_5403128563062250 , sau đó nhấn lọc

Lưu ý: Tại danh sách bài viết trên Chat.nhanh chỉ cập nhật những bài viết có tương tác (bình luận), bạn có thể thêm mới các bài viết tại nút Thêm mới

Công cụ

Cập nhập lại nội dung

 • Khi thấy bài viết bị mất ảnh hoặc không đủ thông tin, cần thống kê lại số lượng tương tác, bạn sẽ dùng tính năng này bắng cách nhấn vào bánh răng cưa phía cuối bài viết và nhấn Cập nhật lại nội dung.

Xuất excel bình luận

 • Để xuất excel danh sách bình luận, bạn cũng nhấn vào bánh răng cưa phía cuối bài viết > nhấn Xuất excel bình luận

 • Bạn có thể chọn tất cả hoặc chọn từng trường xuất dữ liệu, trường nào muốn sẽ tích vào, không muốn thì sẽ bỏ tích.

 • Ngoài ra sẽ có thêm điều kiện:

  • Chỉ xuất bình luận của khách (không xuất bình luận trả lời từ fanpage)

  • Chỉ xuất ra bình luận có chứa số điện thoại

Cài đặt

 • Tính năng này hỗ trợ bạn trong trường hợp bạn muốn một số cài đặt sẽ chỉ cài đặt theo từng bài viết.

 • Ví dụ: bạn muốn cài đặt bỏ ẩn cho bài viết A, bạn sẽ tìm bài viết đó, nhấn cài đặt và thao tác bỏ ẩn.

Bỏ qua bình luận bài viết

 • Các bài viết seeding, tăng tương tác, không phải bài viết bán hàng, và bạn không muốn những bình luận hay tương tác của bài viết này về phần mềm, thì sẽ bật xanh tính năng này. Nhấn Lưu cài đặt.

Không ẩn bình luận bài viết này

 • Bạn sử dụng tính năng này khi đã cài đặt Ẩn tất cả bình luận tại Cài đặt bình luận nhưng lại không muốn hệ thống ẩn bình luận của bài viết cụ thể, thường là các bài viết seeding, tăng tương tác, không phải bài viết bán hàng. Thì sẽ bật xanh tính năng này.

 • Sau đó nhấn Lưu cài đặt

Không tự động nhắn tin trả lời bình luận

 • Bạn cài đặt Trả lời tự động khi khách comment tại Cài đặt bình luận nhưng không muốn gửi cho bài viết này, sẽ bật cài đặt này lên, Nhấn Lưu cài đặt

Mẫu tin trả lời bình luận cho riêng bài viết này

 • Áp dụng cho trường hợp đã cài đặt một mẫu chung gửi tin nhắn cho các bình luận của tất cả các bài viết (tại Cài đặt bình luận) nhưng muốn một số bài viết khác có những nội dung khác để phù hợp với bài viết thì sẽ soạn nội dung tại phần này.

 • Sau đó nhấn Lưu cài đặt, thì hệ thống sẽ gửi cho tất các các bình luận theo mẫu chung, trừ bài viết mà bạn cài đặt sẽ gửi theo mẫu bạn soạn sẵn.

 • Chèn {FULL_NAME} để tự động bắt tên Facebook khách hàng khi hệ thống gửi tin nhắn.

Last updated