Links
Comment on page

Hạn sử dụng sản phẩm

 • Tính năng Hạn sử dụng phần mềm cho phép doanh nghiệp cập nhật thông tin về hạn sử dụng của các sản phẩm để có thể kiểm tra hàng hoá, lên kế hoạch để bán sớm những sản phẩm trước khi chúng hết hạn.
 • Bạn có thể kiểm tra các thông số về ngày nhập kho, ngày hết hạn, cập nhật trạng thái đã kiểm tra thời hạn sản phẩm.
 • Để thao tác với tính năng này, bạn truy cập module Kho hàng - chọn Hạn sử dụng phần mềm hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

Giao diện làm việc

Bộ lọc

 1. 1.
  Danh mục: Chọn tên danh mục muốn lọc.
 2. 2.
  Danh mục nội bộ: Chọn theo tên danh mục nội bộ.
 3. 3.
  Cửa hàng: Lọc theo tên cửa hàng.
 4. 4.
  Sản phẩm: Lọc theo tên, mã sản phẩm, mã vạch sản phẩm.
 5. 5.
  Trạng thái: Mới hoặc Đã kiểm tra phiếu cảnh báo.
 6. 6.
  Hết hạn từ ngày đến ngày: Lọc theo thời gian hết hạn từ ngày nào đến ngày nào.
 7. 7.
  = Số ngày cảnh báo: hiển thị danh sách các phiếu có số ngày cảnh báo >= số bạn nhập vào ô lọc.
 8. 8.
  <= Số ngày cảnh báo: hiển thị danh sách các phiếu có số ngày cảnh báo <= số bạn nhập vào ô lọc.

Thông tin các cột

Cột
Ý nghĩa
ID
Số định danh của phiếu cảnh báo
ID hóa đơn
Só định danh của phiếu xuất nhập kho sản phẩm
Kho
Kho nhập hàng của sản phẩm
Sản phẩm
Tên sản phẩm trong phiếu
Số lượng
Số lượng sản phẩm trong phiếu
Ngày nhập kho
Ngày thao tác nhập phiếu
Ngày hết hạn
Ngày sản phẩm hết hạn
Số ngày cảnh báo trước
Hệ thống cảnh báo trước ngày hết hạn sản phẩm theo số ngày bạn cài đặt
Trạng thái
Mới hoặc Đã kiểm tra phiếu cảnh báo
Sửa
Thao tác sửa các thông tin về phiếu cảnh báo hết hạn

Các bước thao tác

 • Để thông báo được hiển thị, bạn sẽ phải cho phép phần mềm thông báo bằng cách nhấn vào biểu tượng khoá
  ở trình duyệt khi truy cập vào nhanh, và cho phép Nhanh.vn thông báo tới bạn.
 • Bật thông báo Cho phép
Lưu ý: Chỉ áp dụng cảnh báo với các phiếu nhập hàng.

Thêm mới tại các phiếu Xuất nhập kho.

 • Bạn có thể thêm mới phiếu cảnh báo sản phẩm bằng cách thêm mới các phiếu xuất nhập kho tại Kho hàng > Xuất Nhập kho > Thêm mới > Nhập kho, hoặc truy cập nhanh tại đây
 • Trong phiếu nhập, các thông tin cơ bản và điền Ngày hết hạn.
 • Mặc định khi nhập ở phần xuất nhập kho thì số ngày cảnh báo trước mặc định là 10 ngày. Bạn có thể sửa lại số ngày cảnh báo trước khi nhấn vào ký tự
  ở cột Sửa cuối phiếu.

Thêm mới trực tiếp

 • Thêm mới phiếu cảnh báo trực tiếp bằng cách truy cập Kho hàng > Hạn sử dụng sản phẩm, hoặc nhấn tại đây
 • Nhấn Thêm mới > Thêm cảnh báo, nhập các thông tin có dấu "*" là các trường thông tin bắt buộc
Nhấn Thêm mới chọn Thêm cảnh báo
Điền các thông tin và nhấn Lưu

Sửa phiếu cảnh báo

 • Trong trường hợp muốn thay đổi thông tin phiếu cảnh báo như ngày hết hạn sử dụng, hay số lượng, ngày cảnh báo, bạn có thể sửa khi nhấn vào ký tự
  ở cột Sửa cuối phiếu.
Màn hình chỉnh sửa
Lưu ý:
 • Các thao tác thay đổi tại phần Kho hàng > Hạn sử dụng sản phẩm là độc lập, không ảnh hưởng hay thay đổi thông tin tới các module chức năng khác.
 • Nếu có thay đổi thông tin ở các phiếu nhập kho, các thông tin sẽ thay đổi tại Hạn sử dụng phần mềm.
 • Trường hợp xoá phiếu xuất nhập kho ở kho hàng > phiếu cảnh báo ở danh sách HSD sản phẩm không mất đi.

Xoá/Thay đổi trạng thái phiếu cảnh báo

 • Khi muốn xoá hay thay đổi trạng thái phiếu cảnh báo, tại danh sách phiếu cảnh báo, tích chọn vào ô vuông ở phiếu bạn muốn thao tác
  , sau đó nhấn thao tác Xoá hoặc Thay đổi trạng thái phiếu