Khách hàng

Toàn bộ thông tin về khách hàng của bạn nằm ở phần này

Thông tin khách hàng được tự động lưu lại từ các giao dịch bán lẻ, bán buôn, mua online trên website, đơn hàng vận chuyển hoặc bạn tự nhập liệu thông tin của khách.

Các khái niệm cơ bản trong Khách hàng:

  • Cấp độ khách hàng: Dùng để phân loại khách dựa trên các tiêu chí như số tiền mua trung bình theo tháng hoặc tổng tiền tích lũy của khách hàng. Cấp độ của khách hàng tự động thay đổi nếu đáp ứng được tiêu chí của từng cấp độ.

  • Nhóm khách hàng: Do bạn tự phân loại, không tự động thay đổi.

  • Điểm tích lũy: Tổng tiền mua hàng của khách sẽ được quy đổi ra điểm tích lũy theo tỉ lệ mà bạn tự quy định.

  • Chu kỳ mua hàng là thời gian trung bình khách quay lại mua, được tính bằng: (ngày mua cuối - ngày mua đầu) / số lần mua

  • Số ngày chưa mua = ngày hiện tại - ngày mua cuối.