Thu chi tiền mặt
Thêm phiếu thu/ chi tiền mặt là module cho phép doanh nghiệp tạo mới phiếu thu/ chi tiền mặt đối với các đối tượng được ghi nhận công nợ với doanh nghiệp.
Để sử dụng tính năng này, DN truy cập theo module Kế toán >> Thu chi tiền mặt hoặc truy cập tại đây

Bộ lọc

 • Cửa hàng: DN lọc cửa hàng để xem bút toán của từng cửa hàng
 • ID: ID của bút toán (Số ID tính theo toàn hệ thống)
 • Ngày giao dịch: Ngày bút toán được tạo
 • Từ ngày - đến ngày: Khoảng thời gian bút toán được tạo
 • Chứng từ: Bút toán có gắn chứng từ hoặc không
 • ID chứng từ: Là ID đơn hàng hoặc phiếu XNK
 • Số tiền: Số tiền đã thu/ chi
 • Loại phiếu: Phiếu thu/ Phiếu chi
 • Loại hạch toán: Hạch toán tự động/ Không tự động
 • Mã tài khoản: Nhập tài khoản kế toàn cần lọc
 • Kiểu: Loại hạch toán được tạo ra
 • Loại đối tượng: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, dịch vụ trả góp, sàn TMĐT, khác
 • Đối tượng: Nhập tên của đối tượng (Đối tượng này phải có trên danh sách của phần mềm)
 • Ghi chú: Thêm ghi chú cho bút toán
 • Người tạo: Tên nhân viên tạo ra bút toán
 • Thêm mới: Nút này có tác dụng sau
  • Thêm phiếu thu chi: Thêm trực tiếp phiếu trên phần mềm
  • Import thu chi: Thêm nhiều phiếu cùng 1 lúc
 • Thao tác: Nút này có tác dụng sau
  • Xuất excel: Xuất file excel danh sách bút toán thu chi tiền mặt
  • In phiếu đã chọn: In bút toán đã chọn

Cách thêm thu chi tiền mặt

 • Cách 1: Thêm trực tiếp phiếu trên phần mềm
  • Bước 1: DN vào Kế toán >> Thu chi tiền mặt >> Thêm mới >> Thêm phiếu thu chi hoặc truy cập tại đây
  • Bước 2: DN điền đầy đủ các thông tin trên phiếu
   • Tài khoản: Chọn loại tài khoản tiền mặt nhận quỹ chuyển đến/ xuất quỹ tiền mặt đi:
   • Loại phiếu: Chon loại phiếu thu/ phiếu chi tương ứng từ bảng chọn:
   • Loại đối tượng: Chọn đối tượng cần thêm phiếu thu/ chi công nợ từ bảng chọn gồm:
   • Đối tượng: Nhập tên đối tượng cần thu/ chi công nợ cụ thể. Ví dụ: Tên khách hàng, Tên nhà cung cấp, Tên dịch vụ trả góp,...
   • Số tiền: Nhập số tiền cần thu/ chi công nợ.
   • Loại chứng từ, ID chứng từ: Nhập số ID hóa đơn (Chứng từ) XNK theo số tiền công nợ đó (nếu muốn thu/ chi công nợ theo từng hóa đơn, chứng từ cụ thể).
   • Ghi chú: Nhập thông tin diễn giải cho phiếu thu/ chi công nợ đó.
 • Bước 3: Bấm Lưu hoặc Lưu và In vào hệ thống
  • Khi phiếu thu được xác lập, công nợ của đối tượng khách hàng vừa được thu sẽ giảm trừ một khoản bằng số tiền vừa được lập phiếu thu.
  • Khi phiếu chi được xác lập, công nợ của đối tượng nhà cung cấp/dịch vụ trả góp sẽ bị giảm trừ lên một khoản bằng số tiền vừa được lập phiếu chi.
 • Cách 2: Thêm nhiều giao dịch thu chi
  • Bước 1: DN vào Kế toán >> Thu chi tiền mặt >> Thêm mới >> Import thu chi hoặc truy cập
 • Bước 2: DN tải file mẫu và điền các thông tin trong file
 • Bước 3: Chọn tệp và import
Phiếu thu/chi sau khi được thêm sẽ xuất hiện tại Danh sách phiếu thu chi tiền mặt
Lưu ý:
 • Nếu tài khoản kế toán có gắn kho thì sẽ chỉ hiện thị các tài khoản kế toán có gắn kho đó
 • Tài khoản tiền mặt cần phải có số dư bên nợ thì mới có thể làm phiếu chi
 • Nếu DN chọn Loại đối tượngKhác thì phiếu sẽ không có tài khoản đối ứng vì vậy khi vào bảng cân đối kế toán sẽ bị sai lệch
 • Nếu muốn thêm đầy đủ tài khoản đối ứng, DN vào Kế toán >> Bút toán >> Bút toán hoặc truy cập tại đây