Báo cáo đơn hàng Đơn tạo
Báo cáo này thống kê lượng đơn tạo ra và lượng đơn thành công theo từng ngày/tháng. Báo cáo này lọc đơn hàng tính theo ngày tạo đơn nên sẽ không khớp với báo cáo doanh thu (tính theo ngày thành công của đơn)
 • Có 2 chế độ xem báo cáo này:
  • Ngày tạo: báo cáo lượng đơn tạo theo ngày (tất cả các đơn được tạo)
  • Ngày gửi hãng vận chuyển: báo cáo lượng đơn đã được gửi qua hãng vận chuyển
 • Báo cáo gồm 2 phần: Đơn tạo và Đơn thành công
  • Đơn tạo theo ngày: tất cả đơn được tạo trong ngày, kể cả đơn đã huỷ
  • Đơn tạo theo ngày đã thành công: các đơn được tạo từ ngày tương ứng, đã được chuyển trạng thái thành công -> khác với cột Doanh thu đơn thành công của Báo cáo doanh thu
Tên
Cách tính
Phí trả HVC
Phí vận chuyển + Phí COD + Phí vượt cân
CRV Tỷ lệ chuyển đổi
Số đơn tạo theo ngày đã thành công / Số đơn tạo theo ngày
Chênh phí
Phí báo khách - Phí trả HVC
Doanh thu đơn tạo
Giá trị hàng bán(chưa bao gồm phí ship báo khách)
Lợi nhuận
Doanh thu - Giá vốn(chưa trừ phí trả HVC)
Doanh thu, giá vốn, lợi nhuận đơn tạo chỉ ước tính ở thời điểm tạo đơn

Câu hỏi thường gặp

1. Đơn tạo rồi sau đó khách huỷ thì có tính vào báo cáo đơn tạo không ?

 • Có tính vì là đơn đã tạo chứ không phải là theo trạng thái, muốn chi tiết mình có thể lọc theo trạng thái.