Cài đặt gửi đơn hàng

Gửi dữ liệu đơn hàng (đơn tạo từ Facebook và Instagram) lên trình quản lý quảng cáo của Facebook:

  • Giúp xem báo cáo Ads biết được doanh thu.

  • Giúp Facebook tối ưu quảng cáo tốt hơn.

  • Giúp mở khóa tính năng Tối ưu lượt mua hàng trên Facebook Ads.

Chat.nhanh.vn sẽ ghi nhận dữ liệu và đẩy lên trình quản lý quảng cáo của Facebook khi:

  1. Tạo đơn hàng ở khung bên phải của Chat.nhanh.vn, hệ thống sẽ tự động đồng bộ lên Meta (nghĩa là cần có gói POS của Nhanh.vn)

Ta có thể truy cập tại mục Cài đặt Hội thoại trên Chat.nhanh.vn để cài đặt cho tính năng này.

Khi bạn nhấn bật xanh lựa chọn nào, hệ thống sẽ tự động cài đặt tính năng đó.

Lưu ý: Bắt buộc 1 trong 2 lựa chọn sẽ được bật xanh, và không thể cùng lúc bật xanh 2 lựa chọn.

  • Gửi toàn bộ đơn tạo trên Chat.nhanh.vn sang Meta: Hệ thống sẽ tự động gửi dữ liệu của tất cả đơn hàng được tạo trên Chat.nhanh.vn sang Meta.

  • Chỉ gửi những đơn được tạo từ hội thoại tới từ quảng cáo (có ghi nhận ad_id ở hội thoại đó): Hệ thống sẽ tự động gửi dữ liệu của tất cả đơn hàng được tạo từ hội thoại có gắn ad_id trên Chat.nhanh.vn sang Meta.

Lưu ý: Khi dùng chat.nhanh.vn thì ngay bên phải có sẵn khung tạo đơn hàng. Còn nếu vào Nhanh.vn tạo đơn thì sẽ không được ghi nhận vì tạo đơn hàng cần gắn với thông tin hội thoại Facebook thì mới đồng bộ với Facebook được.

  1. Tự khai báo thủ công nếu chỉ dùng chat, không tạo đơn ( nhấm vào icon "đ" ở góc hội thoại)

Last updated