Phiếu nháp

 • Mục phiếu nháp là nơi lưu trữ tất cả các loại phiếu nháp đã lập.

 • Sở dĩ gọi là phiếu nháp bởi vì các phiếu nằm trong mục này cần thêm một bước xác nhận để được trở thành phiếu chính.

 • Phiếu nháp có thể giúp bạn ước tính số lượng hàng dự kiến cần XNK hoặc nhằm mục đích quản lý các hoạt động lập phiếu của nhân viên, tránh làm ảnh hưởng trực tiếp đến tồn kho và doanh thu.

Quy trình thao tác trong module phiếu nháp

Bước 1: Chọn thêm phiếu nháp

Để thêm phiếu nhập kho nhà cung cấp, bạn truy cập tại đây hoặc thực hiện các bước như sau:

 • Đầu tiên: Vào mục

 • Tiếp theo: Chọn mục

 • Cuối cùng: Chọn mục

Bước 2: Chọn loại phiếp nháp

Có 6 loại phiếu nháp:

Bước 3: Thao tác chi tiết trong phiếu nháp

Phiếu nháp nhà cung cấp

 • Đầu tiên: Chọn phiếu nháp nhà cung cấp hoặc truy cập tại đây

 • Tiếp theo: Hệ thống hiển thị giao diện phiếu nháp nhà cung cấp như sau:

Bạn cần điền các trường thông tin cần thiết và ấn nút

 • Sau đó: Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phiếu nháp đã lưu tại mục Phiếu nháp

  Khi muốn duyệt phiểu nháp để trở thành phiếu chính, bạn bấm vào đây để duyệt:

Giao diện duyệt phiếu nháp hiển thị tương tự như sau:

Phiếu nháp bán lẻ

 • Đầu tiên: Chọn phiếu nháp bán lẻ hoặc truy cập tại đây

 • Tiếp theo: Hệ thống hiển thị giao diện phiếu nháp bán lẻ như sau:

Bạn cần điền các trường thông tin cần thiết và ấn nút

 • Sau đó: Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phiếu nháp đã lưu tại mục Phiếu nháp

  Khi muốn duyệt phiểu nháp để trở thành phiếu chính, bạn bấm vào đây để duyệt:

Giao diện duyệt phiếu nháp hiển thị tương tự như sau:

Phiếu nháp bán buôn

Bạn thực hiện thao tác giống như thực hiện vơi phiếu nháp bán lẻ, tuy nhiên lại bước chọn phiếu nháp, chọn phiếu nháp bán buôn.

Phiếu nháp chuyển kho

 • Áp dụng cho trường hợp cần duyệt và xác nhận lại phiếu chuyển kho trước khi chuyển thành các phiếu xuất nhập chuyển kho.

Phiếu nháp khác

 • Phiếu nháp khác là loại phiếu riêng, áp dụng cho các trường hợp không phải là nhập hàng NCC, kiểm kho, chuyển kho, bán buôn, bán lẻ,...

 • Quy trình thêm mới tương tự như với các loại phiếu nháp trên.

Phiếu nháp xuất bán doanh nghiệp khác

 • Áp dụng khi bạn có nhiều doanh nghiệp và có sử dụng các tính năng bán chéo cho doanh nghiệp khác trên Nhanh.

Câu hỏi thường gặp

1. Muốn thêm sản phẩm vào phiếu nháp chuyển kho đã duyệt và đã xác nhận ?

 • Trong quá trình duyệt phiếu nháp thì có thể thêm sản phẩm và sau khi duyệt thì không thể quay trở lại để thêm sản phẩm, phải tạo phiếu yêu cầu mới.

 • Bước xác nhận chuyển kho để kho nhận hàng xác nhận đã nhận được hàng từ kho chuyển đến nên không thêm được sản phẩm.

2. Tại sao làm phiếu nháp chuyển kho rồi mà kho bị chuyển không bị trừ tồn, kho chuyển đến cũng không nhận được số tồn?

 • Sau khi làm phiếu nháp chuyển kho DN phải duyệt phiếu thì kho bị chuyển sẽ trừ tồn trong kho và xác nhận phiếu thì kho chuyển đến sẽ nhận được tồn trong kho.

3. Nếu sửa phiếu XNK thì lợi nhuận, doanh thu sẽ ghi nhận vào ngày tạo phiếu hay ngày sửa phiếu?

 • Doanh thu sẽ ghi nhận vào ngày tạo phiếu

4. Phiếu yêu cầu chuyển kho trong cập nhật mới tên là gì?

 • Phiếu yêu cầu chuyển kho bản mới có tên là Phiếu nháp

5. Thao tác làm phiếu yêu cầu XNK là gì?

Kho hàng -> phiếu nháp -> thêm mới