Links

Giao hàng một phần - Quy trình mới

Tổng quan

Mục đích, ý nghĩa đơn giao hàng một phần

Giao hàng một phần (GH1P) là tình huống đơn hàng có 2 sản phẩm trở lên, do một số tình huống phát sinh như không đủ thanh toán, sản phẩm khác mô tả,... nên khách mặc cả chỉ nhận 1 hoặc 1 số sản phẩm, còn lại hãng vận chuyển hoàn về cho nhà bán.
Tính năng Giao hàng một phần trên Nhanh.vn sẽ giúp nhà bán tăng phương án xử lý cho đơn hàng, hỗ trợ để tăng tỉ lệ giao hàng thành công, quản lý trạng thái, tình trạng xử lý đơn giao hàng một phần, đơn hoàn, tình trạng đền bù từ hãng vận chuyển.

Các khái niệm

 • Đơn gốc: là đơn hàng chuyển đi ban đầu. Khi thao tác giao hàng 1 phần, hệ thống tự động cập nhật số lượng đơn hàng gốc khi thay đổi số lượng khách nhận trong đơn hoàn 1 phần
 • Đơn hoàn một phần: là đơn phụ được tự động tạo ra khi chọn giao hàng một phần và điền số lượng sản phẩm hoàn về
 • Đền bù mất hàng: là đơn phụ được tự động tạo ra sau khi thao tác chọn số lượng hàng bị mất khi vận chuyển
Lưu ý các đơn hàng gửi đi chỉ có tính năng giao hàng một phần khi:
 • Đơn có đánh dấu giao hàng một phần
 • Có quyền /order/manage/partdelivery (tham khảo thêm phân quyền tại đây)
 • Đơn hàng đã được gửi sang HVC
 • Thuộc các hãng hỗ trợ giao hàng một phần: Giao Hàng Nhanh, Ninja, SuperShip
 • J&T Express hiện tại mới chỉ hỗ trợ giao một phần cho các đơn tự kết nối

Quy trình giao hàng một phần

Đánh dấu đơn giao hàng một phần

Để đánh dấu đơn cho phép giao hàng một phần, bạn thao tác vào Cài đặt > Đơn hàng và vận chuyển và bật tính năng giao hàng một phần
Trong đó:
 • Không dùng giao hàng một phần: Không đánh dấu cho GH1P, khi khách muốn trả 1 phần thì nhận đơn rồi tạo đơn trả hàng.
 • Chọn giao hàng một phần theo từng đơn: Doanh nghiệp chọn cho GH1P cho từng đơn khi tạo.
 • Tự động giao hàng một phần cho tất cả các đơn hàng: Khi bật cài đặt này, tại trang gửi vận chuyển không còn mục tích giao hàng một phần, tất cả các đơn hàng đều được tích cho phép giao hàng một phần.

Tạo đơn hoàn hàng một phần

Trường hợp sử dụng

Chỉ các đơn hàng được tích giao một phầnđược gửi sang hãng vận chuyển sẽ có mục thao tác giao hàng một phần
Lưu ý:
 • Đơn vận chuyển qua cổng Nhanh.vn: Khi phát sinh hoàn một phần/mất hàng bạn trực tiếp thao tác trên Nhanh để tạo đơn hoàn một phần/mất hàng.
 • Đơn tự kết nối riêng: Khi phát sinh hoàn một phần/mất hàng, bạn lên trang của hãng vận chuyển khiếu nại đổi COD, sau đó thao tác trên Nhanh.vn để sinh ra đơn theo dõi.
 • Hiện tại J&T Express mới chỉ hỗ trợ giao hàng một phần với các đơn hàng tự kết nối.

Thao tác hoàn một phần/mất hàng

Tại popup hoặc trang chi tiết đơn hàng đó, bạn chọn Thao tác => Giao hàng một phần (1) hoặc bấm trực tiếp vào tab GH1P (2), hệ thống sẽ đổ ra dữ liệu bảng xác định sản phẩm giao hàng một phần
Lưu ý:
 • Đơn hàng hoàn 1 phần và đơn mất hàng không thể sửa trực tiếp, bạn thao tác đổi thông tin tại đơn gốc tab GH1P
 • Trạng thái cuối của đơn mất hàng là Thành công, trạng thái cuối của đơn hoàn 1 phần là Đã hoàn
 • Đơn mất hàng để ghi nhận xử lý đã hoặc không được đền bù, bạn thao tác tại đơn giao đi ban đầu, tab GH1P

Chi tiết đơn hoàn một phần

Tổng quan giao diện

Thông tin
Tên
Ý nghĩa
Đơn đền bù mất hàng & Đơn hoàn một phần
Thông tin các đơn phụ đã sinh ra do thao tác điền hàng hoàn/mất trước đó nếu có.
Tên sản phẩm
Danh sách sản phẩm trong đơn giao đi ban đầu.
Giá
Giá sản phẩm trong đơn giao đi ban đầu.
SL xuất
Số lượng mỗi sản phẩm trong đơn giao đi ban đầu.
SL khách nhận
Số lượng sản phẩm mà khách nhận.
SL mất
Số lượng sản phẩm bị mất trong quá trình vận chuyển. Khi có hàng mất sẽ sinh ra trạng thái đền bù.
SL hoàn về
Số lượng sản phẩm xác định sẽ chuyển về cho nhà bán.
Trạng thái đến bù
Trạng thái hãng vận chuyển đền bù cho hàng mất. Có 4 trạng thái Chưa khiếu nại, Đang khiếu nại, Không được đền bù, Đã đền bù. Doanh nghiệp dựa vào tình huống thực tế xử lý với hãng vận chuyển để chọn trạng thái thích hợp.
Phí ship báo khách
Phí vận chuyển đã báo cho người mua phải chịu.
Tổng thu của khách
Tổng COD bưu tá thu của khách, phụ thuộc vào số sản phẩm khách nhận.
Lưu ý:
 • Chỉ tại tab GH1P mới có ID đơn mất hàng và đơn hoàn 1 phần đã tạo trước đó, tại Thao tác => Giao hàng một phần không đổ ra thông tin này.
 • Sau khi đã thao tác hoàn 1 phần rồi, vào cập nhật lại số lượng, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin mới và xóa đơn hoàn 1 phần/đơn đền bù mất hàng cũ.
 • SL hoàn về tự động tính = SL xuất - SL khách nhận - SL mất.
 • Phí hoàn hàng tùy theo quy định của từng hãng vận chuyển.

Danh sách đơn giao hàng một phần

 • Sau khi xác định sản phẩm giao hàng một phần, hệ thống tự động sinh ra Đơn hoàn 1 phần và/hoặc Đơn đền bù mất hàng tương ứng.
  • Đơn hoàn 1 phần: Đơn quản lý trạng thái chuyển trả sản phẩm về shop
 • Đơn đền bù mất hàng: Đơn quản lý trạng thái xử lý hàng mất
 • Tại trang danh sách đơn hàng, chọn sang tab GH1P để lọc riêng các đơn hàng phụ sinh ra. Tại đây có các trạng thái đơn hàng tương ứng.
 • Loại đơn hoàn một phần: Trạng thái xử lý là Đang hoàn, khi hàng hoàn về shop trạng thái là Đã hoàn.
 • Loại đơn đền bù mất hàng: Trạng thái xử lý là Đang chuyển, trạng thái khi xử lý xong là Thành công.
Lưu ý:
 • Đơn hàng có chiết khấu: Giữ nguyên chiết khấu đã tính cho từng sản phẩm, chỉ thay đổi chiết khấu tổng đơn theo số lượng sản phẩm
 • Đơn hàng có tiêu điểm:
  • Giữ nguyên tiêu điểm
  • Nếu sản phẩm trả có giá trị lớn hơn số tiêu điểm => nhà bán nhận đơn rồi thực hiện thao tác trả hàng để được nhận lại điểm hoàn thay vì làm giao hàng 1 phần
 • Đơn hàng có áp dụng coupon: Giữ nguyên mã coupon